Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI21018 Systemtenkning og innovasjon (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

   -     kunnskap om systemtenkning anvendt i teori og praksis
   -     forståelse for kritiske elementer og utfordringer ved initiering og gjennomføring av prosjekter
   -     forståelse for systemparadokser på ulike nivå.

Ferdighet

Studenten anvender systemteori for å gjennomføre og evaluere systemprosjekter.

Generell kompetanse

Studenten forstår:

   -     viktigheten av å tenke helhetlig og opparbeide ulike perspektiver på systemtenkning
   -     at systemtenkning er et nyttig verktøy i forhold til andre emner.

Innhold

   -     Perspektiver på hva systemtenkning er, illustrert med eksempler
   -     Teori med bruk av caseprosjekter (systemkonsepter, lukkede og åpne systemer, systemdynamikk, sosiotekniske systemer, verdikjeder, livsløpstankegang, innovasjonssystemer)
   -     Metodikk for beskrivelse av systemprosjekter
   -     Systemparadokser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i seminarer, gjesteforelesninger og casepresentasjoner. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et selvstendig prosjekt. Prosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger. Oppgaven går ut på å løse et konkret og tverrfaglig problem. Arbeidet organiseres som et prosjekt.Høyskolen sin elektronisk læringsplattform brukes i kurset.

Deler av undervisningen vil gis elektronisk, og forutsetter aktiv deltagelse fra studentene basert på de anbefalingene som gis av faglærer.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Eksamen består av to komponener:

  • Skriftlig prosjektoppgave, gruppe. Teller 50 % av karakteren. 
  • Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 3 timer. Teller 50 % av karakteren. Eksamen kan gis som digital eksamen. Hjelpemidler: Ingen.

Det settes én samlet, individuell karakter i emnte etter karakterregel A-F.


Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen. Ved ny eller utsatt eksamen må både skriftlig prosjektoppgave og skriftlig eksamen gjennomføres på nytt.

Evaluering av emnet

Sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 4.5.2017

Meadows, Donella H. (2009), Thinking in Systems, ISBN: 978-1-84407-726-7

Stroh, David Peter (2015), Systems Thinking For Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting Results, ISBN: 978-1603585804 (utvalgte kapittel - kunngjøres ved studiestart)

Fagerberg, J., Mowery, D. C. and Nelson, R. R. (Eds.) (2005), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, kapittel 1

 

Støttelitteratur:

Annen relevant litteratur som kan bli oppgitt og delt ut i løpet av studieåret:

  • von Bertalanffy, L. (1969), General System Theory: Foundations, Development, Applications,  Chapter 2,  The meaning of General System Theory, George Braziller, New York

  • Senge, Peter M. (1990), The Fifth Discipline, Chapter 3, "Prisoners of the System or Prisoners of Our Own Thinking?" pages 27-54

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 02:52:25