Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI23015 Organisasjonsutvikling (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledede læringsprosesser i organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan gjennomføre arbeidsformer som er en del av organisasjonsutvikling.

Generell kompetanse

Studenten forstår organisasjonsutvikling som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse.

Innhold

Emnet fokuserer på organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledete læringsprosesser i organisasjoner.

Første del utvikler innsikt i praktiske arbeidsformer som ofte benyttes i medvirkningsbaserte endringsprosesser.

Andre del retter fokus mot modellering av OU-prosesser, medvirkning, læring og samspillet mellom organisasjonen og eksterne aktører. 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid, prosjekt og seminar.

Prosjektarbeidet består av organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Prosjektrapport fra utviklingsarbeid

Arbeidskravet må være godkjent før deleksamen 1 kan avlegges.

Eksamen

Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1, høst: individuell, muntlig eksamen med presentasjon av prosjektrapporten (ca. 15 minutter) etterfulgt av eksaminasjon fra sensor (ca. 10 minutter). Total varighet: ca. 25 minutter. Teller 50 % av karakteren.

Deleksamen 2, vår: Skriftlig, individuell eksamen. Varighet: 3 timer. Teller 50 % av karakteren. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det gis en samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F. Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Sensorordning

To sensorer, hvorav en ekstern

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen kan studenten ta opp en eller begge deleksamener.

Evaluering av emnet

Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Argyris, C. (1999), On organizational learning, (2nd ed.), Oxford: Blackwell Business

Deming, W. (2000), Out of the crisis, (1st MIT Press ed.), Cambridge Mass.: MIT Press

Levin & Klev. (2010), Forandring som praksis, 2. utg., Oslo: Fagbokforlaget

Senge, P. M. (2006), The fifth discipline?: the art and practice of the learning organization (Vol. Rev. and updat), New York: Doubleday/Currency

Simonsen & Teien (2016), Vi gjorde det sammen - kunnskap er best når det deles, (kompendium)

Wig, Bjarne Berg (2018), Lærende organisasjoner - På vei mot organisasjon 5.0. ISBN 9788205491489

Kompendier og artikler tilkommer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2020 13:39:37