Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elise Øby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB37516 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag - bygg

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det kreves bestått eksamen i 120 studiepoeng, inkludert minimum 25 studiepoeng matematisk/naturvitenskapelige fag etter 5. semester i henhold til studieplanen for programmet.

Studenter som avlegger emnene Konstruksjonsteknikk 3 og Energi og miljø i bygg, må dokumentere bestått både deleksamen 1 og 2 i emnene innen mars i 6. semester.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Kandidaten

 • forstår hvordan prosjektarbeid benyttes i ingeniørfaglig arbeid
 • kjenner til vitenskapsteori og metode - innhenter og forholder seg kritisk til informasjon, analyserer og refererer
 • har teoretisk og praktisk kunnskap om oppgavens problemstilling

Ferdigheter:
Kandidaten

 • planlegger og gjennomfører et prosjekt med relevant ingeniørfaglig innhold
 • arbeider selvstendig og i samarbeid med gruppen og oppdragsgiver
 • arbeider målrettet og selvstendig med å løse tekniske problemstillinger på en ingeniørfaglig måte
 • anvender relevante metoder og arbeidsmåter innenfor teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • viser hvordan vitenskaplige, etiske og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for ingeniørfaglig prosjektgjennomføring
 • formidler selvstendig arbeid til fagmiljø og allmennheten

Innhold

Bacheloroppgaven skal være en praktisk og teoretisk oppgave. Kandidaten skal gjennomføre et større arbeid, hvor vitenskaplige arbeidsmetoder, samarbeid, selvstendighet og faglige vurderinger skal vises.

Følgende tema er sentrale:

 • problemformulering
 • prosjektplanlegging, styring og kvalitetsledelse
 • vitenskaplige forsknings- og utviklingmetoder
 • referanseteknikk

Undervisnings- og læringsformer

 • forelesninger / foredrag
 • framdriftsrapportering / møter
 • metodisk og faglig veiledning
 • gjennomføring av prosjekt
 • utarbeidelse av web-side
 • utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • planlegging av og deltagelse på utstilling / EXPO

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent test i vitenskapsteori
 • Forprosjekt / midtveisrapport - leveres etter nærmere retningslinjer og frister
 • Møter med veileder / oppdragsgiver
 • Opprettelse og drift av nettside  for prosjektet - etter nærmere angitte retningslinjer

På avdelingens nettside for EXPO og i elektronisk læringsplattform finnes nødvendig materiell for gjennomføring av arbeidskrav.

Eksamen

Fire eksamenskomponenter inngår i sluttvurderingen, og disse vektes i henhold til beskrivelsene under:

 1. Bacheloroppgaven (25 % av total karakter).
  Konsulentrapport/prosjektrapport som bygger på forprosjektrapport og midtveisrapport. Rapporten leveres i to trykte eksemplarer og som elektronisk innlevering.
 2. Faglig resultat (35 % av total karakter).
  Skriftlig beskrivelse, eventuelt modeller eller annet avhengig av det enkelte prosjekt.
 3. Prosjektprosessen m/dokumentasjon (15 % av total karakter).
  Omfatter dokumentert arbeidsinnsats og prosjektdokumenter knyttet til prosessen, dvs. planverktøy og innkallinger/referater.
 4. EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon (25 % av total karakter).
  Oppsatt utstilling og en presentasjon (foredrag) på ca. 15-20 minutter, samt betjening av stand under hele EXPO-utstillingen. Alle gruppemedlemmene skal bidra til utstillingen og presentasjonen.

Det settes en samlet karakter for de fire komponentene som inngår i vurderingen, og det kan gjøres en individuell karaktersetting for gruppemedlemmene.

Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Ny eller utsatt eksamen avlegges påfølgende studieår, eventuelt kan det søkes om å avlegge den det nærmest følgende semesteret (høst).

Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Evaluering av emnet

Løpende muntlig evaluering av veiledning, med veileder.

Litteratur

Kandidatene skal selv velge relevant litteratur i forhold til bacheloroppgavens teoretiske og praktiske innhold og referere denne i prosjektrapporten.

Støttelitteratur:
Sørby, Kåre (2009), Prosjekthåndbok i ingeniørutdanningen, HiØ, Sarpsborg

Westhagen, Harald m.fl (2002) Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Gyldendal akademisk, Oslo

Rolstadås, Asbjørn (2001) Praktisk prosjektstyring. Trondheim: Tapir Akademisk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:51