Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kamil Dursun
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE25717 Elektriske anlegg og maskiner (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • Studieretning Elkraft

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales bestått i emnene Elektriske kretser eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

 • grunnleggende kunnskap om elektriske maskiner, transformatorer og reaktorer
 • grunnleggende kunnskap om magnetiske kretser

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre beregninger på magnetiske kretser
 • koble, måle og vurdere resultater fra praktisk laboratoriearbeid
 • dimensjonere enkel transformatorer
 • utføre beregninger på symmetriske trefasekretser med elektriske maskiner og transformatorer
 • utføre beregninger på transformatorer, elektriske maskiner og reaktorer for å kunne benytte dette i kretsanalyse.

Generell kompetanse:

Studenten har

 • kjennskap til elektromagnetiske fenomener og deres anvendelse innen elektroteknikken
 • kjennskap til bruk av modellbeskrivelse av elektromagnetiske  kretser
 • kjennskap til skjemategning og bruk av DAK til dette
 • opparbeidet kompetanse i rapportskriving

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • magnetiske kretser
 • transformatorer
 • synkronmaskiner
 • asynkronmaskiner
 • likestrømsmaskiner
 • trefase kretsberegninger  
 • nyere maskiner så som reluktansmotorer og maskiner med permanentmagnet
 • innføring i skjemategning med DAK

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved hjelp av forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og laboratorieøvinger. Tema fra ekskursjoner og gjesteforlesninger kan bli etterprøvd på eksamen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieoppgaver med innlevering av rapporter (gruppearbeid)
 • Øvinger i elmaskiner og anlegg
 • Innleveringsoppgaver i DAK
 • Obligatorisk kurs i livreddende førstehjelp

Nærmere definisjon av arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

5 timer skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler: Utlevert formelark. Formelarket blir utarbeidet i samråd med klassen. Godkjent kalkulator
Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Alfredsson, A., Jacobsson, K. A. (2016), Elkrafthandboken: Elmaskiner och elektriska drivsystem, Liber forlag, 478 s.

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:54:32