Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Ole Kristian Førrisdahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB10019 Bygningsfysikk (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg

 • bygg, Tress

 • bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Allmennkunnskap om de vanligste byggematerialene og begrepene.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til prinsipper for oppbygging av klimaskjerm for en bygning

 • kjenner kriterier for gode materialvalg med tanke på egnethet og miljøbelastning

 • kjenner prinsippene for varmetransport gjennom en konstruksjonsdel og energiberegning av konstruksjoner

 • kjenner til hovedprinsipper ved en varmepumpe

 • kjenner til mekanismer og risiko knyttet til fuktbelastning på og i konstruksjoner

 • kjenner til hovedprinsipper for lydisolering

 • kjenner til hovedprinsipper for sikring mot brann i bygninger

 • har kunnskap om hvordan et DAK tegneverktøy fungerer og hvilke anvendelse denne typen hjelpemidler har ved prosjektering

 • kjenner oppbygging og innhold i Teknisk Forskrift, TEK 17

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bygge opp en klimaskjerm som ivaretar alle bygningsfysike problemstillinger

 • kan beregne varmetap ved transmisjon

 • kan beregne varmetransport gjennom en konstruksjonsdel

 • kan utføre varmepumpeberegninger

 • kan beregne fuktighet og fuktighetsbelastning

 • kan vurdere lydisolerende egenskaper ved ulike konstruktive oppbygginger

 • kan angi konstruktive brannsikringstiltak for bygninger utfra preaksepterte løsninger

 • kan tegne småhus ved hjelp av REVIT programvare

 • kan skrive bygningsmessige rapporter for sentrale bygningsfysiske tema i småhus

 

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår oppbygging av regelregime i Teknisk forskrift og Veiledning til Teknisk forskrift.

 • har en helhetlig forståelse for hvordan et bygg fungerer og kan delta i et tverrfaglig prosjekteringsteam for en bygning

 • er bevisst på å planlegge for lav miljøbelastning og kan delta i diskusjoner om valg av ulike alternativer i et livssyklusperspektiv

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Oppbygging av klimaskjerm for bygninger

 • Materialvalg for bygningers klimaskjerm, våtrom og innvendige skillekonstruksjoner

 • Grunnleggende om Miljøvurdering av materialer

 • Beregning av energiytelse og energistrømmer

 • Grunnleggende om varmepumper og dens oppbygging

 • U-verdi beregninger

 • Fuktighetsberegninger

 • Fuktsikring og enkle beregning av fuktrisiko

 • Grunnleggende vurderinger av inneklima og ventilasjon

 • Grunnprinsipper for lydisolering mot utvendig og innvendig støy

 • Grunnprinsipper for brannsikring av bygninger

 • Klimagassberegning for bygninger.

 • Hustegning med DAK-programmet REVIT

 • Introduksjon til BIM (Bygnings Informasjons Modeller)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent 5 av 6 øvinger

 • Godkjent prosjektoppgave

 • Obligatorisk deltagelse på befaring

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator

Karakterregel A - F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 03.07.2019

Forelesningsreferater og utlevert litteratur med disse

Edvardsen, K.I., Ramstad, T. (2014) Trehus. Referanseverket for trehusbygging i Norge. SINTEF akademisk forlag, 464s.

Thue, Jan Vincent (2016) Bygningsfysikk, Grunnlag. Fagbokforlaget, 464 s.

Byggdetaljer fra Byggforsk

Støttelitteratur:

Hagentoft, C.-E., (2001), Introduction to building physics, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144018966

Øvrig litteratur kunngjøres før semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 19:19:02