Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Yonas Zewdu Ayele
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB11517 Teknisk planlegging (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress
 • bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kjenner hovedtrekkene i plan- og bygningsloven og de ulike trinnene i en planprosess fra kommunedelplan til byggesøknad
 • kjenner hovedelementer for planlegging av vei, vann- og avløpsanlegg
 • kjenner hovedprinsipper for topografisk kartlegging og har grunnleggende kunnskaper om GIS-verktøy
 • har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet, herunder tilpasning til klimaendringer
 • kjenner hovedelementer angående innsamling, gjenvinning og sluttdisponering av avfall

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og bearbeide kunnskap innen teknisk planlegging til å analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger
 • kjenner til hvordan man bruker plan- og bygningsloven og kan fylle ut en byggesøknad
 • kan foreta enkel dimensjonering av vei,  vann- og avløpsanlegg
 • kan stikke ut prosjekterte bygningsanlegg i terrenget, kan forstå kart og bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) i en praktisk sammenheng

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag, og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team
 • er bevisst på å planlegge miljøvennlig og kan sette planleggingen inn i et livsløpsperspektiv

Innhold

Organisering og roller i planleggingsprosessen:

 •  Begreper innen teknisk planlegging
 •  Organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag

Bruk av plan- og bygningsloven i teknisk planlegging:

 • Ulike plantyper
 • Reguleringsplaner
 • Byggesøknader

Veg, vann og miljø:

 • Hovedelementer for planlegging, bygging og drift av infrastruktur som veg, vann- og avløpsnett
 • Bærekraftig overvannshåndtering
 • Viktige hensyn ved planlegging for fremtidige klimaendringer og for å forhindre forurensning
 • Håndtering av restprodukter (gjenvinning og sluttdisponering av avfall)

Geomatikk:

 • Geodetisk grunnlag og koordinatsystem
 • Instrumentlære, detalj, eiendoms- og grunnlagsmålinger
 • Beregning av enkeltpunktskoordinater og utstikkingsdata
 • Kartografi og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger, feltarbeid, ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Fire øvingsoppgaver i 1. semester som må være godkjent
 • Deltagelse på feltøvelse i geomatikk med varighet en uke i 2. semester
 • Rapport fra feltøvelse i geomatikk må være godkjent

Eksamen

Emnet har to deleksamener, som hver teller 50% av samlet karakter i emnet.

Deleksamen 1: Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer i 1. semester. Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator.

Deleksamen 2: En avsluttende semesteroppgave (gruppeoppgave) i 2. semester. 

Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterregel A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Skogseth, T., Norberg, D. (2014) Grunnleggende landmåling, Gyldendal forlag, 352 s.

Norsk vann rapportnr 193 og 162, utvalgte sider (gratis nedlasting for studenter).

Kompendier som gjøres tilgjengelig på digital læringsplattform.

Støttelitteratur:

W. Schofield and M. Breach (2007), Engineering Surveying, CRC Press, Sixth Edition, ISBN: 1351377868 ISBN: 9781351377867

S.K. Roy (2010), Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd, ISBN: 8120341988 ISBN: 9788120341982

R. Paul and W. Whyte (2012), Basic Surveying, Routledge, ISBN: 1135139121 ISBN: 9781135139124

J. Clancy (2013), Site Surveying and Levelling, Routledge, ISBN: 1135138168 ISBN: 9781135138165

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 14:18:25