Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jeovan Faleiro De Freitas
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB21519 Konstruksjonsteknikk 1 (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag

 • Bygg

 • Bygg, Tress

 • Bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne Mekanikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3.  semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til hvordan man designer en statisk modell og fordeler laster til modellen med utgangspunkt i et reelt bygg

 • kjenner til hvordan man beregner og tegner moment, skjær og aksialkraft og forsyvninger i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner

 • kjenner til enhetslastmetoden, kraftmetoden og forskyvningsmetoden/matrisestatikk

 • kjenner til hva som er prinsippene bak et rammeprogram for databeregning av rammekonstruksjoner - forskyvningsmetoden / matrisestatikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan designe en statisk modell med utgangspunkt i et reelt bygg

 • kan bestemme om en konstruksjon er statisk bestemt eller statisk ubestemt

 • kan beregne og fordele laster og bestemme lastvirkning i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og tegne moment, skjær og aksialkraft-diagram

 • kan beregne forsyvninger / rotasjoner

 • kan gjøre beregninger ved bruk av enhetslastmetoden, kraftmetoden og forsyvningsmetoden / matrisestatikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt valg av bæresystem

 • har tilstrekkelig forståelse til å bidra til å kvalitetssikre logikken i et bæresystem

 • har tilstrekkelig oversikt til å kunne gjøre overslagsberegninger som kvalitetssikring

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Identifisere statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner

 • Etablering av statisk modell for enkle byggverk inklusive vurdering av opplagerbetingelser

 • Bestemme lastfordeling til statisk system

 • Beregne lastvirkningen moment, skjær og aksialkraft utfra påførte laster.

 • Etablere moment, skjær og aksialkraftdiagram

 • Beregninger ved bruk av enhetslastmetoden

 • Beregninger ved bruk av kraftmetoden

 • Beregninger ved bruk av forskyvningsmetoden / matrisestatikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvinger, som defineres nærmere i emnets undervisningsplan. 

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen 4 timer.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder for lastberegning.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3,NS-EN 1991-1-4,

K. Bell (2014). Konstruksjonsmekanikk. Del I - Likevektslære, Fagbokforlaget
K. Bell (2015). Konstruksjonsmekanikk. Del II - Fasthetslære, Fagbokforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 14:18:25