Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Dmitry Vysochinskiy
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB22515 Statistikk og materiallære (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag

 • bygg
 • bygg, Tress
 • bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Statistikk: Grunnleggende matematikkferdigheter inkludert elementær bruk av kalkulator og regneark.

Materiallære: Grunnleggende materialkunnskap fra emnet Bygningsfysikk.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

STATISTIKK:

Kunnskaper:

Studenten kan

 • forklare sannsynlighetsbegrepet
 • gjøre rede for sentrale fordelinger og deres egenskaper
 • gjøre rede for bruk og valg av statistiske metoder for analyse av data
 • vurdere påliteligheten i testkonklusjoner

Ferdigheter:

Studenten kan

 • bearbeide og presentere data
 • anvende Excel som statistisk beregningsverktøy

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • vurdere påliteligheten i konklusjoner som er basert på valg av statistiske metoder og deres resultater

MATERIALLÆRE:

Kunnskaper:

Studenten kjenner

 • grunnleggende prinsipper for framstilling av betong og delmaterialenes innvirkning på betongens egenskaper
 • grunnleggende mekaniske egenskaper for betong
 • grunnleggende egenskaper for stål/aluminium og plast , kompositter og asfalt
 • produksjonsmetoder for de ulike materialene
 • bruksområder for de ulike materialene og materialenes styrker og svakheter
 • øvrige karakteristiske egenskaper for de ulike materialene

Ferdigheter:

Studenten kan

 • skille mellom ulike mekaniske egenskaper for ulike typer av betong, stål/aluminium og plast/kompositter og asfalt
 • bruke relevant programvare for å lage en betongresept ut fra gitte materialkrav og funksjonskrav
 • støpe en betongprøve og måle materialets fasthetsegenskaper
 • anvende relevante standarder

Generell kompetanse:

Studenten

 •  har i løpet av emnet opparbeidet seg kunnskap og holdninger slik at de kan foreta riktige og sikre beslutninger i forhold til valg av materialer til ulike konstruksjoner.
 •  kan planlegge miljøvennlig og sette planleggingen og utførelsen i et livsløpsperspektiv
 •  kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team

Innhold

STATISTIKK:

Følgende tema vil bli belyst:

 • beskrivende statistikk
 • sannsynlighetsregning
 • forventning, varians og kovarians
 • sannsynlighetsfordelinger: binomisk, Poisson og normal
 • sentralgrensesetningen
 • estimering og konfidensintervall
 • paret og uparet t-test, F-test, enveis variansanalyse
 • korrelasjon og lineær regresjon
 • bruk av grafisk og algebraisk lommeregner og bruk av Excel

MATERIALLÆRE:

Følgende tema vil bli belyst:

 • materiallære, betong, stål, aluminium, plast, kompositter og asfalt. I materiallære-delen vil omtrent 60% omhandle betong, mens stål/aluminium og plast/kompositter og asfalt vil fordeles omtrent likt i de resterende 40%.
 • materialenes grunnleggende mekaniske egenskaper
 • produksjonsmetoder
 • materialprøving og testing i laboratoriet (betong)
 • miljøkonsekvenser av materialvalg og løsninger
 • standarder

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

STATISTIKK:

 • Individuell rapport om ett eksempel på bruk av hypotesetesting i faglitteratur.

MATERIALLÆRE:

 • Gjennomført laboratorieøvelse i betong
 • Det gis oppgaver i fire temaer, hvorav minst 2/3 av oppgavene må være godkjent:
  • betong
  • stål/aluminium
  • plast/ kompositter 
  • asfalt

Eksamen

Emnet har to deleksamener som hver vektes 50%:

Deleksamen 1, Statistikk (høst): 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler:Løvås G. (enhver utgave). Statistikk for universiteter og høgskoler, to interne notater, godkjente formelsamlinger og kalkulatorer av enhver type. 

Deleksamen 2, Materiallære (vår):3 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator. Formler vil bli oppgitt.

Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Det benyttes bokstavkarakterer A - F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen, kan studenten velge hvilke(-n) deleksamen(-er) som avlegges.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Statistikk:

 • Løvås, G.G. (2018), Statistikk for universiteter og høgskoler, Universitetsforlaget, 4. utgave (eldre utgaver kan også benyttes)
 • to interne notater

Materiallære:

Utdrag fra:

 • Materiallære (Ørnulf Grøndalen), Fagforlaget, 2002
 • Asfaltboka, Byggenæringens forlag 2014
 • Betongarbeid (Eldar Juliebø), Byggenæringens forlag 2014, eller
 • Betong (Magne Maage), Byggenæringens forlag 2015

Støttelitteratur:

Neville, A.M. (2011), Properties of Concrete, 5th ed., Pearson Education

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 19:19:04