Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Guomin Ji
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB33019 Konstruksjonsteknikk 3 (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg

 • bygg, Tress

 • bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i emnene Konstruksjonsteknikk 1 og Mekanikk 1, eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Bestått eksamen i emnet Konstruksjonsteknikk 2, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til betongens dimensjoneringskriterier i bruksgrensetilstand

 • kan vurdere risiko for plateknekning i tynnveggede stålprofiler

 • kan vurdere knekklengde for enkle stålrammesystemer

 • kan designe enkle knutepunkt for stål og betongkonstruksjoner

 • kan designe enkle trepaneler og avstivingssystemer

 • kan vurdere valg av fundamenteringssystem

 • kjenner til oppbygging av en stivhetsmatrise og enkle systemer for beregning i rammeprogram

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kontrollere betong i bruksgrensetilstand

 • fastlegge knekklengder for enkle stålrammer på systemnivå

 • kontrollere oppsveisede tverrsnitt for plateknekning i stål

 • bestemme knutepunktløsninger for enkle systemer i stål og betong

 • dimensjonere plasstøpte søyle og stripefundamenter

 • dimensjonere enkle trepaneler og enkle avstivingssystemer

 • benytte programvare basert på Finite element-metoden til å beregne lastvirkning i rammekonstruksjoner

Generell kompetanse

Studenten har

 • tilstrekkelig konstruktiv forståelse til å delta i diskusjoner rundt bæresystem i enkle bygninger

 • tilstrekkelig kompetanse til å arbeide selvstendig med dimensjonering av enkle konstruksjoner

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Grunnleggende matrisestatikk

 • Plasstøpt betong: Gjennomlokking

 • Plasstøpt betong: Dimensjonering av søyle og stripefundamenter

 • Plasstøpt betong: Bruksgrensetilstand

 • Betongelementer: Knutepunktdesign

 • Stål: Knutepunktdesign

 • Stål: Plateknekning

 • Stål: Stabilitet av rammer

 • Trepaneler - grunnleggende beregningsprinsiper

 • Avstivingssystemer - grunnleggende beregningsprinsipper

 • Bruk av programvare basert på Finite element-metoden

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Øvinger knyttet til undervisningen.

 

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer. 

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder. Formler vil bli oppgitt. 

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1992, NS-EN 1993 del 1-1 og 1-8, NS-EN 1995

Europeisk standarder: EN 1992, EN 1993 del 1-1 og 1-8, EN 1995

J. Porteous, A. Kermani (2007), Structural timber design to Eurocode 5, Blackwell Publishing.

J. Porteous, P. Ross (2013), Designers' guide to Eurocode 5: design of timber buildings EN1995-1, ICE publishing.

P. K. Larsen (2015), Dimensjonering av stålkonstruksjoner, Tapir akademiske forlag.

B. Aasen (2010), Stål Håndbok Del 3, Norsk Stålforbund.

N.S. Trahair, M.A. Bradford, D.A. Nethercot, L. Gardner (2008), The behaviour and design of steel structures to EC3, 4th edition, Taylor&Francis.

L. Gardner, D.A. Nethercot (2005): Designers¿ guide to EN1993-1-1 Eurocode 3: design of steel structures, Thomas Telford Publishing.

S. I. Sørensen (2013), Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Fagbokforlaget.

 

Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 14:18:27