Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Guomin Ji
 • Inge Richard Eeg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB35619 Betongteknologi (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg

 • bygg, Tress

 • bygg, Y-vei

Anbefalte forkunnskaper

Tema Materiallære fra emnet Statistikk og materiallære.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • grunnleggende betongteknologiske begreper og sammenhenger

 • grunnleggende egenskaper til sement, tilslag, tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer

 • grunnleggende kunnskaper om betong og miljø

 • nedbrytningsmekanismer

 • herdeteknologi

 • armeringsystemer (herunder fiberteknologi)

 • høyfast betong

 • lettbetong

 • utførelse og etterbehandling

 • grunnleggende bruddmekanikk

 • betong og brann

 • gjeldende fagstandarder

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og bestemme ulike betongers sammensetning og anvendelsesområder

 • analysere og bestemme ulike nedbrytningsmekanismer og utbedringsmetoder

 • benytte programvare til å kunne simulere herdeutvikling

 • benytte programvare til å bestemme stålfiberarmering til ulike formål

 • benytte ulike støpeteknikker og etterbehandling / herdetiltak

 • forstå LCA og benytte EPD'er

 • anvende gjeldende standarder

Generell kompetanse

Studenten:

 • har i løpet av emnet opparbeidet seg kunnskap til å proporsjonere riktig betong til ulike anvendelsesområder

 • kan analysere og beskrive skademekanismer, årsaker og relevante utbedringsmetoder

 • forstår viktigheten av å planlegge og benytte riktig betong relatert til minst mulig miljøbelastning

 • kan kalkulere ulike betonger og leveranse

Innhold

Følgende tema vil bli behandlet:

 • Produksjon av klinker og sement
 • Egenskaper til de ulike delmaterialer
 • Fersk betongs egenskaper (reologi)
 • Herdet betongs egenskaper
 • Herdeprosessen / herdetiltak
 • Herdeteknologi
 • Armeringsmetoder
 • Praktisk utførelse
 • Bestandighet
 • Betong og brann
 • Gjeldende standarder
 • Struktur og poresystemer

Studentene vil benytte herdeteknologiprogrammet Hett'97 og proporsjoneringsprogrammet Skanska.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, ekskursjoner, øvinger og laboratoriearbeid.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 3 skriftlige øvinger som må være godkjent
 • obligatorisk deltagelse på ekskursjoner (noen kan være frivillige) 

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer.

Hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator.

Det benyttes bokstavkarakter A til F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert i 2016.

Maage, M. (2015), BETONG, Regelverk, teknologi og utførelse. Byggenæringens forlag

NS-EN 206:2013 + NA: 2014 (Betong, Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 15:19:12