Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Torgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB36019 Vann- og miljøteknikk (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg

 • bygg, Tress

 • bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Bestått emne IRB11517 Teknisk planlegging, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten:

 • finner fram i og bruker eksisterende lovverk innenfor vann- og miljøområdet

 • kjenner viktige forhold knyttet til planlegging, drift- og vedlikehold av vann- og avløpssystemer

 • kjenner hovedprinsippene for vann- og avløpsrensing og kan forklare egenskaper og kvalitet knyttet til ulike vannkilder og resipienter

 • kjenner metoder for behandling og bruk av slam 

Ferdigheter

Studenten:

 • beskriver og dimensjonerer hovedkomponentene i vannforsynings- og avløpssystem

 • anvender og bearbeider kunnskap innen vann- og miljøteknikk og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger

 • beskriver alternative metoder for overvannshåndtering og kan anvende prinsipper for overvannshåndtering og klimatilpasning av et området

 • kjenner til relevant programvare til prosjektering og utredninger

Generell kompetanse

Studenten:

 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen vann- og miljøsektoren og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team

 • har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet

 • velger bevisst miljøvennlige og bærekraftige løsninger

Innhold

Emnet gir innføring i følgende temaer:

Vannforsyning:

Vannforbruk, vannkvalitet (relevant kjemi), vannbehandling, oppbygging og utforming av vannforsyningssystemet, relevant hydraulikk, dimensjonering, modellering, materialvalg og utførelse.

Avløp:

Avløpsvannets mengde og sammensetning, avløpssystemets oppbygging og utforming, bærekraftig overvannshåndtering, relevant hydraulikk, dimensjonering, materialvalg og utførelse, avløpsrensing, slambehandling, resipientforhold. 

Studentene skal bli kjent med aktuelle lover og forskrifter; f.eks. drikkevannsforskriften, forurensningsloven, avfallsforskriften.

Studentene blir introdusert for relevant programvare, f.eks. Novapoint, Epanet og Scalgo.

Det gjennomføres obligatorisk laboratoriearbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, obligatorisk prosjektarbeid i grupper, obligatoriske, individuelle øvinger og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minst 6 av 8 øvinger (individuelle) må være godkjent
 • Deltagelse på befaring
 • Deltagelse på lab

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

 • Prosjektoppgave i gruppe
 • Muntlig eksamen, individuell. Varighet: 30 min (10 minutter presentasjon av prosjektoppgaven og 20 minutter spørsmål fra sensor om prosjektoppgaven og pensum).

Prosjektoppgaven må vurderes til bestått før kandidatene kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Det gis en samlet, individuell karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på prosjektoppgave må ny prosjektoppgave utarbeides.

Ved ikke bestått på muntlig eksamen, må det ikke leveres ny prosjektoppgave.

Ved forbedring av karakter må hele emnet tas på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

ØDEGAARD, H. & NORHEIM, B. 2014, 2.utgave. Vann- og avløpsteknikk, Hamar, Norsk Vann. I tillegg spesifiserte kompendier / dokumenter som oppgis i forelesningene

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 14:18:28