Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Mette Lundstrøm Dahl
 • Beathe Kiland Granerud
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO30018 Medisinske laboratorieemner 3 (medisinsk mikrobiologi og cytologi) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i alle emner i 2. studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner fra 1. og 2. studieår.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Cytologi: Studenten kan

 • forklare årsakssammenhengen mellom HPV-infeksjon (infeksjon med humant papillomavirus) og utvikling av cancer i cervix (livmorhalskreft)
 • angi rutinene ved og kan forklare hensikten med masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
 • angi hvordan en kvalitetssikrer prøvemateriale fra cervix

Medisinsk mikrobiologi: Studenten kan

 • gjøre rede for grunnleggende teori innen medisinsk mikrobiologi.Hva kjennetegner de vanligste humanpatogene mikroorganismene?Hvordan gir de infeksjoner?Hvordan kan de identifiseres og hvordan behandles sykdomene de skaper?
 • vurdere og anlysere ulike typer prøvemateriale for å kunne påvise mikroorganismer som er sannsynlig årsak til sykdom

Ferdigheter:

Cytologi: Studenten

 • kan i mikroskop gjenkjenne mikroorganismer og celleforandringer som skyldes normale hormonendringer, mikroorganismer og premaligne og maligne tilstander i prøvemateriale fra cervix

Medisinsk mikrobiologi: Studenten

 • kan analysere ulikt prøvemateriale etter gjeldende lover, forskrifter og kvalitetssikrings- og laboratorieprosedyrer

Generell kompetanse:

Cytologi: Studenten kan

 • følge de kontinuerlige diskusjoner i faget, slik som nytten av vaksinasjon mot HPV-infeksjon, masseundersøkelsen mot livmorhalskreft og screening med mikroskopi eller HPV-test.Cytologi er avgrenset til cervixcytologi.

Medisinsk mikrobiologi:

Studenten kan

 • kommunisere faget med andre innen fagområdet
 • følge med på utviklingen innen fagområdet når det gjelder ny laboratoriemedisin og medisinsk laboratorieteknologi

Innhold

Cytologi er avgrenset til gynekologisk cytologi:

 • Prøvetaking, forsendelse og fremstilling av preparat
 • Normal cytologi og hormoncytologi
 • Betennelser og betennelsesreaksjoner
 • HPV-infeksjon. Dysplasier og cervixcancer
 • Kvalitetssikring og Masseundersøkelsen

Medisinsk mikrobiologi:

 • Mikroorganismenes rolle i sykdom og helse
 • Mikroorganismer som tilhører den humane normalflora
 • De vanligste infeksjonene og mikroorganismer som forårsaker disse
 • Klassifisering av mikroorganismer basert på fargeegenskaper, morfologi og fysiologi
 • Mikroskopiske, biokjemiske, infeksjonsimmunologiske og molekylære påvisningsmetoder
 • Resistensbestemmelse med ulike teknikker
 • Resistensmekanismer og resistensutvikling
 • Ny teknologi og framtidstrender i faget

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, seminar, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Laboratorieøvelser i høgskolens laboratorier.

Ekstern praksis: Ved Seksjon for bakteriologi/Seksjon for genteknologi og infeksjonsserologi eller Seksjon for patologi, og blodprøvetaking på sykehus etter nærmere oppsatt plan.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ekstern praksis

Cytologi:

 • Skriftlig og praktisk prøve.
 • 4 laboratorieøvelser (intern praksis).

Medisinsk mikrobiologi:

 • Planlegge og gjennomføre foredrag om virus på klasseseminar.
 • Utarbeide en rapport om resistensproblematikk, individuelt eller i gruppe
 • 6 stk laboratorieøvelser (intern praksis).

Arbeidskrav spesifiseres nærmere i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen. Godkjent laboratoriearbeid (intern praksis) er en forutsetning for å få gjennomføre ekstern praksis.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen på 3 timer

Ingen hjelpemidler.

Det benyttes karakterregel A til F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 18.01.17.

Fossum, B. 2002, Kompendium i Gynekologisk cytologi, Kopisenteret Høgskolen i Østfold, Halden.

Rollag, H. 2019, Medisinsk mikrobiologi, 4. utg., Gyldendal, Oslo

Tortora, G.J., Funke, B.R. & Case, C.L. 2016, Microbiology : an introduction, 12th ,international ed., Benjamin Cummings, San Francisco, Calif.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 20:18:47