Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Maria Dung Cao
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer.
Varighet:
1 år

IRBIO37618 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i alle emner fra 1. og 2. studieår.
For gjennomføring av bachelorprosjektet må  alle arbeidskrav i emne Medisinske laboratorieemner 3 og Medisinske laboratorieemner 4 være godkjent.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

5. og 6. semester.

Tema A: Forskningsmetode vil bli undervist som et fellestema med helse- og velferdsfagene i 5. semester (høst).

Tema B: Bachelorprosjekt i 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Tema A: Vitenskapsteori og metode

Kunnskaper:

Studenten kan

 • gjøre rede for vitenskapelig metode
 • gjøre rede for sine handlinger overfor pasienter, andre yrkesutøvere og arbeidsgiver på en faglig forsvarlig måte
 • identifisere etiske dilemmaer i forhold til  gjennomføring av forskningsprosjekt

Ferdigheter:

Studenten kan

 • lese og vurdere vitenskapelige artikler
 • benytte forskningsresultater i sin yrkesutøvelse

Generell kompetanse:

Studenten

 • vurderer sin yrkesutøvelse - faglig og i samhandling med pasienter og kollegaer

Tema B: Bachelorprosjekt

Kunnskaper:

Studenten kan

 • planlegges, gjennomføres, dokumenteres og presentere et prosjekt

Ferdigheter:

Studenten kan

 • presentere et prosjektarbeid, skriftlig og muntlig
 • utarbeide en poster

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • presentere bioingeniørfaget skriftlig og muntlig i ulike fora

Innhold

Innhold/oppbygging:

Tema A: Forskningsmetode

 • Forskning i et etisk perspektiv
 • Forskningsprosessen
 • Design og validitet, datainnsamling, bearbeidelse av data, litteratursøk
 • Vitenskapsteori

Tema B: Bachelorprosjekt

Tema for prosjektet skal være relevant for utdanningen og yrket, og fortrinnsvis være knyttet til medisinske laboratorier.

Undervisnings- og læringsformer

Tema A: Forskningsmetode

De tre første ukene er det felles undervisnig for bachelorstudentene i sykepleie, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, arbeids- og velferdsfag og bioingeniør.

Undervisnigen gjennomføres ved egenstudier og selvorganiserte seminarer.

Studentene gis anledning til å velge mellom to alternativer for å oppnå læringsutbyttet for felles innholdsdel:

Alternativ 1

All undervisning foregår på norsk. Læringsformene er: formidlingsundervisning, bruk av ikt og selvstudier.

 Alternativ 2

All undervisning foregår på engelsk. Læringsformene er hovedsakelig digitale, som for eksempel screencast, nettressurser og nettdiskusjoner på høgskolens digitale læringsplattform. I tillegg gis studentene anledning til å diskutere forskningsmetode med vitenskapelig ansatte i workshops.

Tema B: Bachelorprosjekt

Prosjektarbeid i gruppe. Resultat skal dokumenteres skriftlig, enten i form av en prosjektrapport eller i form av en vitenskapelig artikkel.

Tema for oppgaven og veiledere tildeles av emneansvarlig.

Veiledning med skolens veileder skal avtales og nødvendig veiledningsgrunnlag skal leveres i forkant.

For studenter som ønsker å gjennomføre bacheloroppgaven i utlandet kan bachelorprosjektet gjennomføres i mindre gruppe eller individuelt.

Arbeidsomfang

500-600 timer

Praksis

Tema B: Bachelorprosjekt

Praktisk arbeid vil variere i innhold og omfang avhengig av tema for prosjektet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A: Forskningsmetode

Alternativ 1

2 nettbaserte tester (norsk). En om kvalitative og en om kvantitative tilnærminger i forskning.

Studenten har tre forsøk.

Alternativ 2

2 nettbaserte tester (engelsk). En om kvalitative og en om kvantitative tilnærminger i forskning.

Studenten har tre forsøk.

Tema B: Bachelorprosjekt

 • Prosjektbeskrivelse som inneholder bachelorprosjektets problemstilling.
 • Tillaging av en vitenskapelig poster.

Eksamen

Tema B: Vurderingen består av to deleksamener som vurderes uavhengig av hverandre.

Deleksamen 1: Innlevering av skriftlig prosjektrapport eller vitenskapelig artikkel

Prosjektrapport/artikkel skal leveres som gruppearbeid, se pkt Undervisnings- og læringsformer, tema B: Bachelorprosjekt. Det gis nærmere retningslinjer for innleveringen.

Karakterregel Bestått/Ikke bestått - det gis en samlet karakter for gruppen. 

Deleksamen 2: Muntlig presentasjon, i gruppe, av prosjektet

Muntlig presentasjon på ca. 20 minutter + tid til spørsmål. Det gis nærmere retningslinjer for presentasjon og krav til opponentvirksomhet.

Karakterregel Bestått/Ikke bestått  av emneansvarlig. Det gis en samlet karakter for gruppen.

Begge deleksamener må vurderes til Bestått for å få uttelling i emnet.

Plagiatkontroll/fusk: Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Oppgaver/besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått i deleksamen 1 skal ny prosjektrapport eller vitenskapeligartikkel utarbeides i henhold til sensors begrunnelse og angivelse av frist for ny innlevering.

Ved ikke bestått i deleksamen 2 må ny muntlig presentasjon avholdes etter nærmere retningslinjer fra emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Tema A: Skriftlig sluttevaluering.

Tema B: Underveis- og sluttevaluering med veileder.

Litteratur

Tema A:

Brottveit, G. (Red.). (2018). Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder. Om å arbeide forskningsrelatert. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN  9788205510838.

Jacobsen, D. I. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.. Kapittel 1-3, 8-12.

Tema B: I henhold til fagområde og tema for prosjektet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 19:19:09