Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD11012 Designteknikker (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • Industriell design
 • Industriell design, TRESS

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

Studenten

 • kjenner til et utvalg av tegneverktøy
 • har kunnskap om grunnleggende tegneteknikk
 • har kunnskap om ulike måter å bruke designtegning som kreativt og metodisk verktøy i designprosessen
 • har grunnleggende kunnskap om prinsippene for visuell framstilling av produkter med tanke på perspektiv, form og detaljer, farge og overflatekvalitet
 • kjenner betydningen og effekten av å framstille produkter 2- og 3-dimensjonalt
 • kjenner de viktigste formale begreper innen formgivning
 • kjenner til grunnleggende teknikker, maskiner/verktøy og materialer for å bygge enkle modeller for kommunikasjon av form 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grunnleggende ferdigheter innen designtegning som verktøy til å beskrive, utforske og utvikle form, samt skissere og kommunisere ideer og produktkonsepter
 • kan arbeide i relevante fysiske laboratorier for å bygge enkle produktmodeller for å visualisere og diskutere tredimensjonal form 

Generell kompetanse

Studenten

 • erkjenner betydningen og effekten av tegning og visualisering som arbeidsverktøy og kommunikasjonsmiddel ved formgivning
 • erkjenner betydningen og effekten av produktmodell for romlig/tredimensjonal representasjon av form 

Innhold

 • Tegneverktøy
 • Plan og perspektiv
 • Geometriske former, organiske former
 • Detaljering, sammenstilling av form
 • Lyssetting og skygge
 • Materialer og overflatekvalitet
 • Formanalyse og formutvikling
 • Idéskisser
 • Introduksjonskurs for sikkerhet og bruk av maskiner på verkstedet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Demonstrasjon av teknikker innen designtegning. Individuelle øvingsoppgaver. Veiledning. Selvstudium. Gruppevis kurs på verkstedene.

Generelle krav til studentenes deltagelse og arbeidsinnsats:

 • Det forventes at studenten møter opp og deltar aktivt ved forelesning, veiledning og gruppearbeid.
 • Det forventes at studenten er forberedt til veiledning, kan informere om fremdrift, legge fram materiale fra arbeidsprosessen og stille spørsmål til veileder. Hensikten er at studentene får mest mulig ut av veiledning for faglig utvikling.
 • Studiet er en helhetlig sammensetning av emner. Det er forventet at studenten aktivt anvender kunnskap og verktøy fra foregående emner. Hensikten er faglig progresjon, og å oppnå en helhetlig tverrfaglig tilnærming til designfaglige problemstillinger som forberedelse til yrkeslivet. 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk frammøte til minimum 80 % av timeplanlagte timer
 • Ferdigstilling av 5 øvinger til gitte frister. Øvingene legges samlet til grunn for mappevurdering. Innholdet i øvingene er basert på tegneteknikker som vist i forelesninger. Tegneteknikkene skal demonstreres på ulike produkter, i tegneprosesser som er typiske i designprosessen.
 • Deltagelse på introduksjonskurs for sikkerhet og bruk av maskiner i  modellverkstedet. Beståtte arbeidskrav gir tilgang til bruk av verkstedet.

Arbeidskravene er individuelle.

Eksamen

Mappeeksamen, individuell.

Mappen skal inneholde 5 øvinger. Innholdet i øvingene defineres i undervisningsplanen. Øvingene skal ferdigstilles til fastsatte frister.

Det settes én helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått resultat kan innholdet i mappen omarbeides én gang. Dette må som regel skje i samråd med fagansvarlig. Ved ønske om forbedring av karakter må ny mappe med øvinger leveres.  

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Ching, Francis D. K. (1994) Tegning. Oslo, Cappelen. (Engelsk utgave: Ching, Francis D.K. & Steven P. Juroszek (1998) Design Drawing. New York, Wiley) (kapittel 4 om perspektivtegning)

Eissen, Koos & Roselien Steur (2011). Sketching - the basics. Amsterdam, Bispublishers.

Eissen, Koos & Roselien Steur (2007) Sketching - drawing techniques for product designers. Amsterdam, Bispublishers.

Annen aktuell litteratur og nettsider oppgis underveis i emnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 13:18:49