Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Frode Ramstad Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI14517 Prosjektledelse (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Emnet Prosjektledelse krever oppmelding til emnet Innovasjon og forbedringsarbeid. Det er ikke anledning til å ta emnet dersom studenten ikke er oppmeldt til Innovasjon og forbedringsarbeid eller har bestått tilsvarende emne tidligere.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten:

 • har innsikt i prosjektteori og sentrale prosjektstyringsprinsipper
 • har forståelse for de utfordringer og muligheter prosjektarbeid gir
 • kan planlegge og gjennomføre reelle prosjekter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arbeide i prosjektteam på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring 
 • grunnleggende prosjektmetodikk og har innovative ferdigheter for eksempel gjennom partnerskap med bedrifter
 • benytte metoder, modeller og IT-verktøy i gjennomføring av prosjekt
 • skrive resonnerende tekst om prosjekt

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise forståelse for teamarbeidets betydning for at resultatet i et prosjekt skal bli vellykket
 • utøve en god praksis innenfor fagområdet gjennom erfaring fra praksisfeltet

Innhold

Innholdet i emnet er praktisk organisert prosjektarbeid knyttet til bedrifter/tjenester i regionen. Det legges vekt på å trene seg i å arbeide i team på en systematiske måte etter anerkjente metoder og modeller for prosjektledelse.

Gruppene skal analysere prosjektutviklingens forskjellige faser. Arbeidet skal resultere i en prosjektrapport som inneholder prosjektplan. I prosjektet legges det vekt på å innarbeide god dokumentasjonspraksis.

Følgende tema omhandles i emnet:

 • Teamarbeid
 • Grunnsteinene i et prosjekt
 • Prosjektmodeller
 • Planlegging
 • Prosjektverktøy
 • Nedbryting og styring
 • Fremdriftsplaner og oppfølging

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i blokker. Undervisningen veksler mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike emner som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egne erfaringer.

Prosjektledelse krever aktiv gruppedeltakelse. Veiledning og selvstudium er sentralt i faget.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltakelse i prosjektplanlegging knyttet til totalt fire case som studentteamet arbeider med: to case knyttet til høstsemesteret og to case knyttet til vårsemesteret.

Ett case knyttes til prosjektplanlegging som studentteamet arbeider med i emnet Innovasjon og forbedringsarbeid. Arbeidet er praksisrettet og i stor grad samarbeidsorientert med en bedrift/virksomhet innenfor tema innovasjonsanalyse.

Eksamen

Deleksamen 1, høst: Individuell, muntlig eksamen om team- og prosjektarbeid.Varighet: ca. 25 minutter. Teller 40 % av karakteren. 

Deleksamen 2, vår: Mappeeksamen, individuell. Mappen består av to individuelle innleveringer i prosjektplanlegging. Teller 60 % av karakteren.

Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterregel A-F. 

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved forbedring av karakter på deleksamen 1 kan studenten gå opp til ny muntlig eksamen basert på de opprinnelige prosjektene.

Ved ikke bestått på deleksamen 2 kan mappen omarbeides. Ved forbedring av karakter må ny mappe utarbeides.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert januar 2019.

Skyttermoen, T. & Vaagaasar, A. (2015), Verdiskapende prosjektledelse, Cappelen Damm

Aakre, J. D. og Scharning, H. (2016), Prosjekthåndboka - verktøykasse for kreative team, Universitetsforlaget (versjoner fra og med 2.0)

Davies, A. (2017), Projects - A very short introduction, Oxford University Press

Christensen, S. og Kreiner, K. (2017), Projektledelse i løst koblede systemer - ledelse og læring i en ufuldkommen verden, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Annen utdelt litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 09:50:27