Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Dag Møkleby
 • Matthew Lynch
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI21019 Systemtenkning og innovasjon (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om systemtenkning anvendt i teori og praksis.   
 • forståelse for kritiske elementer og utfordringer ved initiering og gjennomføring av prosjekter.
 • forståelse for systemparadokser på ulike nivå.

Ferdigheter

Studenten anvender systemteori for å gjennomføre og evaluere systemprosjekter.

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår viktigheten av å tenke helhetlig og opparbeide ulike perspektiver på systemtenkning.
 • forstår at systemtenkning er et nyttig verktøy i forhold til andre emner.

Innhold

Følgende tema inngår i emnet:

 • Perspektiver på hva systemtenkning er, illustrert med eksempler   
 • Teori med bruk av caseprosjekter (systemkonsepter, lukkede og åpne systemer, systemdynamikk, sosiotekniske systemer, verdikjeder, livsløpstankegang, innovasjonssystemer)   
 • Metodikk for beskrivelse av systemprosjekter   
 • Systemparadokser

Undervisnings- og læringsformer

Noen forelesninger i seminarer, men mesteparten av forelesningene vil være digitale.  Både gjesteforelesninger og casepresentasjoner må påberegnes. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et selvstendig prosjekt. Prosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger. Oppgaven går ut på å løse et konkret og tverrfaglig problem. Arbeidet organiseres som et prosjekt. Høyskolen sin elektronisk læringsplattform brukes i kurset.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Individuell, skriftlig innlevering i høstsemesteret.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: 3 timer.  Arbeidet gjennomføres individuelt eller i gruppe (valgfritt). Velges gruppeinnlevering skal gruppen bestå av maksimum 3 personer. Eksamensarbeidet vil bli vurdert likt i forhold til arbeidsinnsats, uavhengig av om det er individuell innlevering eller gruppeinnlevering.

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen. Arbeidskrav må tas på nytt ved ikke bestått eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 18.01.2019

Meadows, Donella H. (2009), Thinking in Systems, ISBN: 978-1-84407-726-7

Stroh, David Peter (2015), Systems Thinking For Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting Results, ISBN: 978-1603585804 (utvalgte kapittel - kunngjøres ved studiestart)

Barabasi, A.-L. (2014). Linked: How everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life. 3.Editon. New York: Basic Books.

Madsen, Claus (redaktør) (2007), Luhmann, Niklas. Innføring i systemteori. København: Unge Pædagoger.

Fagerberg, J., Mowery, D. C. and Nelson, R. R. (Eds.) (2005), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, kapittel 1

von Bertalanffy, L. (1969) General System Theory: Foundations, Development, Applications. Chapter 2. The meaning of General System Theory. George Braziller, New York

Senge, Peter M (1990).  The Fifth Discipline. Chapter 3, "Prisoners of the System or Prisoners of Our Own Thinking?" pages 27-54.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juni 2020 06:19:37