Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Frode Ramstad Johansen
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI32018 Digitalisering (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Det kreves bestått i emnet Innovasjonsteknikk i Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

 • teoretisk og praktisk forståelse for hva som påvirker en digital utvikling innen virksomheter i offentlig og privat sektor
 • kunnskap om og forståelse for muligheter og utfordringer i virksomheter som følge av digitalisering
 • kunnskap og forståelse av hvordan digitalisering og nye teknologiske endringer kan integreres i virksomheter
 • kunnskap om personvern- og etiske utfordringer knyttet til digitalisering

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre praktiske prosjekter med ulike digitale verktøy
 • vise evne til selvstendig og kritisk vurdering gjennom anvendelse av kunnskapen innenfor emnet
 • kan stimulere virksomheter til innovasjon gjennom digitalisering

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan vurdere egne og andres digitale strategier i et kritisk perspektiv med fokus på miljø, mellommenneskelige og tekniske utfordringer
 • har forståelse for utfordringer i gjennomføringen av en digital strategi
 • kan anvende kunnskapene og ferdighetene til å ta del i utviklingen av et bredt spekter av organisasjoner

Innhold

Den stadig akselererende teknologiske utviklingen med et sterkt fokus på digitalisering vil endre hva private og offentlige virksomheter arbeider med, og hvordan de utfører arbeidet. Utviklingen av digitale teknologier gir nye muligheter, men kan også stille virksomhetene for store utfordringer. Virksomhetene opererer i et stadig skiftende landskap, hvor evnen til å forstå utviklingen og koble det til strategi, arbeidsprosesser og innovasjon, kan gjøre det enklere å manøvrere. Gjennom emnet vil en rekke tema innenfor digitalisering diskuteres, for å gi studentene innsikt i og forståelse for digitale verktøy og metoder. I emnet legges det fokus på temaer som for eksempel:

 • modeller, trender og tendenser som preger den digitale utviklingen
 • digital kommunikasjon og markedsføring
 • verdikjeden IoT, big-data, AI, visualisering
 • Blockchain og tilsvarende modeller
 • sammensmelting og grenseoppgang mellom menneske-maskin

Digital utvikling er definert ut fra et læringsperspektiv, og setter fokus på kjerneområder innen den digitale utviklingen, som handler om å få til et godt samspill mellom deltakere, kunnskap og teknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i workshop, gjesteforelesninger og casepresentasjoner. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et selvstendig gruppeprosjekt. Eget prosjektarbeid gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger.

Forelesningene vil foregå på engelsk ved behov.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Individuelt notat tilpasset pensum.

Deltakelse i gruppebasert prosjektarbeid og godkjent resultat på dette.

Eksamen

Innlevering i mappe med totalt fire innleveringer, i gruppe.

Det gis én samlet karakter på mappen til gruppen etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen må ny mappe innleveres.

Evaluering av emnet

Sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Samlet litteratur i emnet kunngjøres ved oppstart. Endringer i litteratur må påregnes i takt med utviklingen i emnet.

Kidder, T. (2000), The Soul of A New Machine, Little Brown and Company.

Wåge, Dagfinn og Crawford, Gunnar Edwin, Creating Disruptive Ecosystems

Utdelt materiale under forelesninger.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. mai 2020 04:21:59