Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Se punkt Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI34019 Produkt- og tjenestemodellering (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet Produkt- og tjenesteutvikling eller et tilsvarende emne.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha kjennskap til hvilke faktorer som påvirker utviklingen av produkter og tjenester.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • teorier innen kreativitet som kan brukes for å få nye ideer
 • strategier for å bygge nye produkter eller tjenester
 • verktøy for å utvikle skisser eller konsepttegninger 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forstå kunden og kundereisen
 • innhente, evaluere og analysere data om brukere og anvende disse i et praktisk prosjekt
 • bruke verktøy for å lage skisser, presentasjoner og 3D-modeller  

Generell kompetanse

Studenten har erfaring med:

 • strategier og teori innen konsept- og skisseutforming samt 3D-modellering for å forstå hvordan nye produkter og tjenester kan utvikles
 • verktøy til bruk ved visuell presentasjon og utforming av produkt og tjenester

Innhold

 • Gjennomføre et praktisk prosjekt i en organisasjon.
 • Bruke re-engineering som metode til å utforske hva et produkt eller en tjeneste består av.
 • Lære fremgangsmåter for å modellere et bedre produkt eller en tjeneste og teste det nye produktet og/eller tjenesten på brukerne.

Undervisnings- og læringsformer

Problembasert prosjektarbeid. Eksternt bedriftsprosjekt der studentene skal besøke en bedrift og utføre et prosjekt med bedriften. De muntlige presentasjonene skal vise progresjonen i prosjektet. Det er arbeid og fremføring i gruppe. Emnet kan undervises på norsk eller engelsk.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

3 muntlige presentasjoner med utgangspunkt i prosjektet.

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppe. Varighet: ca. 15 minutter presentasjon + 10 minutter utspørring. Eksamen er basert på gjennomført prosjekt. Gruppen skal bestå av max. 4 personer. Hjelpemidler: Alle.

Det kan gis individuelle karakterer til studenter i samme gruppe. Det benyttes karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Studenter som har fått ikke bestått på eksamen må ved ny eksamen ta arbeidskrav på nytt og inngå i ny gruppe.

Ved ønske om forbedring av karakter kan eksamen tas på ny. Eksamen kan tas individuelt eller i gruppe.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29.05.2019

Lerdahl, Erik (2007), Slagkraft - Håndbok i Ideutvikling. Oslo: Gyldendal forlag.

Crothers, Ben (2017), Presto Sketching: The Magic of Simple Drawing for Brilliant Product Thinking and Design. New York: O´Reilly Media

William Lidwell, Holden, Kristina & Butler, Jill.(2015). The Pocket Universal Principles of Design 150 Essential Tools for Architects, Artists, Designers, Developers, Engineers, Inventors and Makers.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:19:03