Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Dmitry Vysochinskiy
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB22013 Konstruksjonsteknikk 2 (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag

 • bygg
 • bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne IRB21512 Konstruksjonsteknikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten kjenner:

 • innhold og oppbygging i Eurokoder for dimensjonering av tre, stål og betongkonstruksjoner
 • sentrale materialegenskaper og materialers fasthet for ulike belastninger
 • system for sikkerheter mot sammenbrudd som ligger innebygget i Eurokodene
 • systematikk for dimensjoneringskriterier for ulike lastvirkninger
 • til prinsippene for fastleggelse av krav i bruksgrensetilstand

Studenten kan vurdere hvilke bruddsituasjoner som kan oppstå i valgt statisk system.

Ferdigheter
Studenten kan:

 • beregne opptredende spenning utfra gitt lastvirkning
 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle trekonstruksjoner
 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle stålkonstruksjoner
 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle betongkonstruksjoner
 • utføre enkle skrue - og sveisekontroller
 • kontrollere nedbøyning for enkle systemer

Generell kompetanse
Studenten har:

 • tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt valg av dimensjoner
 • tilstrekkelig forståelse til å bidra til å kvalitetssikre logikken i valg av dimensjoner

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av trekonstruksjoner
 • Dimensjonering av søyler og bjelker i tre
 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av stål
 • Dimensjonering av bjelker og søyler i stål
 • Dimensjonering av enkle skrue- og sveiseforbindelser
 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av betongkonstruksjoner
 • Dimensjonering av enkle elementer i betong

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Øvinger knyttet til undervisningen.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder. Formler vil bli oppgitt. Utover dette ingen tilllatte hjelpemidler.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1992, NS-EN 1993 del 1-1 og 1-8, NS-EN 1995

Stål Håndbok Del 3: 2010, Norsk Stålforbund.

Betong: Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Svein Ivar Sørensen

Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 12:18:48