Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Daniela Blauhut
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB37518 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag - bygg

Absolutte forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i 120 studiepoeng, inkludert minimum 25 studiepoeng matematisk/naturvitenskapelige fag etter 5. semester i henhold til studieplanen for programmet.

Studenter som avlegger emnene Betongteknologi, Vann- og miljøteknikk, Vegplanlegging, Konstruksjonsteknikk 3 og Energi og miljø i bygg, må dokumentere bestått både deleksamen 1 og 2 i emnene innen mars i 6. semester.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten:

 • forstår hvordan prosjektarbeid benyttes i ingeniørfaglig arbeid
 • kjenner til vitenskapsteori og metode - innhenter og forholder seg kritisk til informasjon, analyserer og refererer
 • har teoretisk og praktisk kunnskap om oppgavens problemstilling

Ferdigheter
Kandidaten:

 • planlegger og gjennomfører et prosjekt med relevant ingeniørfaglig innhold
 • arbeider selvstendig og i samarbeid med gruppen og oppdragsgiver
 • arbeider målrettet og selvstendig med å løse tekniske problemstillinger på en ingeniørfaglig måte
 • anvender relevante metoder og arbeidsmåter innenfor teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • viser hvordan vitenskaplige, etiske og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for ingeniørfaglig prosjektgjennomføring
 • formidler selvstendig arbeid til fagmiljø og allmennheten

Innhold

Bacheloroppgaven skal være en praktisk og teoretisk oppgave. Kandidaten skal gjennomføre et større arbeid, hvor vitenskaplige arbeidsmetoder, samarbeid, selvstendighet og faglige vurderinger skal vises.

Følgende tema er sentrale:

 • problemformulering
 • prosjektplanlegging, styring og kvalitetsledelse
 • vitenskaplige forsknings- og utviklingmetoder
 • referanseteknikk

Undervisnings- og læringsformer

 • forelesninger / foredrag
 • framdriftsrapportering / møter
 • metodisk og faglig veiledning
 • gjennomføring av prosjekt
 • utarbeidelse av web-side
 • utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • planlegging av og deltagelse på utstilling / EXPO

Arbeidsomfang

500-600 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent test i vitenskapsteori
 • Forprosjektrapport/Prosjektskisse - leveres etter nærmere retningslinjer og frister
 • Møter med veileder / oppdragsgiver
 • Opprettelse og drift av nettside for prosjektet - etter nærmere angitte retningslinjer
 • Utarbeide pressemelding som sendes til minst én avis/tidsskrift

På avdelingens nettside for EXPO og i elektronisk læringsplattform finnes nødvendig materiell for gjennomføring av arbeidskrav.

Eksamen

To eksamenskomponenter inngår i sluttvurderingen, og disse vektes i henhold til beskrivelsene under:

1. Bacheloroppgaven (75% av total karakter)

Her vurderes den skriftlige redegjørelsen for hele bachelorprosjektet. Vurderingskomponentene som vektlegges er

 • valg og bruk av vitenskapelig metode
 • eventuelle modeller eller annet avhengig av det enkelte prosjekt
 • faglig resultat
 • prosjektprosessen, inkludert dokumentert arbeidsinnsats og prosjektdokumenter som planverktøy og innkallinger/referater

2.EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon (25% av total karakter)

Oppsatt utstilling og en presentasjon (foredrag) på ca 15-20 minutter, samt betjening av stand under hele EXPO-utstillingen. Alle gruppemedlemmene skal bidra til utstillingen og presentasjonen.

Det settes en samlet karakter for de to komponentene som inngår i vurderingen, og det kan gjøres en individuell karaktersetting for gruppemedlemmene. 

Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Plagiatkontroll/fusk:

Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny eller utsatt eksamen avlegges påfølgende studieår, eventuelt kan det søkes om å avlegge den det nærmest følgende semesteret (høst).

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Utdelt kompendium/ utfyllende forelesningsnotater

Selvvalgt litteratur til bacheloroppgaven. Dette velges i samarbeid med veileder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 12:50:38