Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO21012 Medisinske laboratorieemner 2 (patologi og medisinsk biokjemi) (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag.

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i alle emner i 1. og 2. semetser.

Anbefalte forkunnskaper

Celle- og molekylærbiologi, Mikrobiologi, Immunologi, Hematologi, Transfusjonsmedisin, fra emner i foregående semester.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • kan beskrive sykdomsforandringer i celler, vev, organer og organsystem
 • kan forklare utvalgte hovedprinsipp som inngår i analyse av komponenter i biologisk materiale og fremstilling av vevspreparater
 • kan vurdere analyseresultaters pålitelighet utfra kunnskaper i medisinsk laboratorieteknologi og statistikk, forståelse av metoders muligheter, begrensninger og feilkilder, og utfra kunnskaper innen laboratoriemedisin 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan utføre og vurdere kvaliteten på laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til analysesvar eller vevspreparat foreligger
 • kan sikre kvaliteten på laboratoriearbeider

Generell kompetanse:

Studenten

 • viser pålitelighet i analysearbeid, har holdninger som fremmer nøyaktighet og orden, og overholder sikkerhetsregler
 • møter pasienter med respekt og forståelse
 • samarbeider med pasienter, kollegaer og andre yrkesgrupper

Innhold

Laboratoriemedisin

Hovedvekten legges på bruken av laboratorieundersøkelser for å stille diagnose, følge forløp av sykdom, kontrollere effekten av behandling og som ledd i forebyggende helsearbeid.

 • Cellepatologi, inflammasjon, immunopatologi og neoplasier.
 • Aktuelle laboratoreiendesøkelser  av vev og komponenter i blod og andre kroppsvæsker ved sykdommer i
  - hjertet og blodkarsystemet,
  - lunger,
  - fordøyelsessystemet,
  - lever, gallevei og pankreas,
  - nyrer og urinveier,
  - endokrint system, reproduksjonssystem og bryst 

Diagnostisk sensitivitet og spesifisitet. Referansegrenser.

 • Plasmaproteiner.
 • Væske- og elektrolyttbalansen. Syre/basebalansen.
 • Lipider og lipoproteiner
 • Medikamenter og rusmidler

Medisinsk laboratorieteknologi

 • Hovedprinsipper for fargebindingsreaksjoner, enzym- og immunhistokjemi, elektrokjemiske metoder, osmometri, senkningsreaksjon, fremstilling og mikroskopering av vevspreparater og urinsediment.
 • Laboratorieteknisk arbeid.
 • Preanalytiske, analytiske og postanalytiske variabler. Intern kvalitetskontroll. Usikkerhet i måleresultater. Vurdering av analyseresultater i forhold til preanalytiske og analytiske variabler, og resultatenes medisinske sannsynlighet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, litteraturstudier, laboratoriearbeid, gruppearbeid og seminar.

Arbeidsomfang

350-450 timer

Praksis

1-2 dager blodprøvetaking på pasienter i sykehus/helsehus.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratoriekurs i histopatologi (4 dager)
 • Laboratoriekurs i immunhistokjemi (1 dag)
 • Laboratoriekurs i medisinsk biokjemi (3-4 dager)
 • En individuell skriftlig test i histopatologi 
 • Blodprøvetaking på medstudenter og/eller på pasienter i sykehus/helsehus

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen:

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.

Hjelpemiddel tillatt: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

616.0756 Cl Bishop, Fody & Schoeff. Clinical Chemistry. 7.utg. Lippincott, Williams & Wilkins ISBN 9781451118698

616.07 Da Damjanov, I. (2012). Pathology for the health professions, 545 s. (4th ed.) Philadelphia: Saunders ISBN 1437716764

616.07583 Fo Fossum, B. & Lein-Mathisen, A. Histopatologisk teknikk for bioingeniørstudenter ved HIØ : etter original fra HiO, Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag. Fredrikstad

Støttelitteratur:

616.0756 St Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.  Petter Urdal, Atle Brun og Arne Åsberg (red.), 635 s. (4. utg.) Haugesund: Akademisk fagforl. ISBN Siste utgave

616.0756 Kl Klinisk biokjemi og fysiologi (2011). Tor-Arne Hagve og Jens Petter Berg (red.) 448 s ( 4. utg.) [i.e. 14. utg.] Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-39914-3

616.0756 La Peter Nilsson-Ehle (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, Siste utgave

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 04:20:30