Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Guomin Ji
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB22019 Konstruksjonsteknikk 2 (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag

 • bygg

 • bygg, Tress

 • bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet Konstruksjonsteknikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kjenner:

 • innhold og oppbygging i Eurokode 1990 og 1991

 • prinsipper for å bestemme karakteristiske laster og lastkombinasjoner på bygninger

 • prinsipper for enkle bæresystemer og avstivingssystemer for bygninger

 • innhold og oppbygging i Eurokoder for dimensjonering av tre, stål og betongkonstruksjoner

 • sentrale materialegenskaper og materialers fasthet for ulike belastninger

 • system for sikkerheter mot sammenbrudd som ligger innebygget i Eurokodene

 • systematikk for dimensjoneringskriterier for ulike lastvirkninger

 • prinsippene for fastleggelse av krav i bruksgrensetilstand

Studenten kan vurdere hvilke bruddsituasjoner som kan oppstå i valgt statisk system.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beregne karakteristiske belastninger på bygninger

 • kombinere ulike belastninger på bygninger og finne kritisk lastkombinasjon

 • bestemme enkle bæresystemer for bygninger

 • bestemme enkle avstivingssystemer for bygninger

 • beregne opptredende spenning utfra gitt lastvirkning

 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle trekonstruksjoner

 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle stålkonstruksjoner

 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle betongkonstruksjoner

 • utføre enkle skrue - og sveisekontroller

 • kontrollere nedbøyning for enkle systemer

Generell kompetanse

Studenten har:

 • tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt valg av bæresystem og avstivingssystem

 • tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt valg av dimensjoner

 • tilstrekkelig forståelse til å bidra til å kvalitetssikre logikken i valg av dimensjoner

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Beregninger av karakteristiske laster for egenlast, nyttelast, vind og snø

 • Fastlegge dimensjonerende lastkombinasjoner

 • Typiske bæresystemer for vertikale laster

 • Typiske avstivingssystemer

 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av trekonstruksjoner

 • Dimensjonering av søyler og bjelker i tre

 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av stål

 • Dimensjonering av bjelker og søyler i stål

 • Dimensjonering av enkle skrue- og sveiseforbindelser

 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av betongkonstruksjoner

 • Dimensjonering av enkle elementer i betong

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Øvinger knyttet til undervisningen.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan. 

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder. Formler vil bli oppgitt. Utover dette ingen tilllatte hjelpemidler.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3, NS-EN 1991-1-4, NS-EN 1992, NS-EN 1993 del 1-1 og 1-8, NS-EN 1995

Europeisk standarder: EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4, EN 1992, EN 1993 del 1-1 og 1-8, EN 1995

J. Porteous, A. Kermani (2007), Structural timber design to Eurocode 5, Blackwell Publishing.

J. Porteous, P. Ross (2013), Designers' guide to Eurocode 5: design of timber buildings EN1995-1, ICE publishing.

P. K. Larsen (2010), Dimensjonering av stålkonstruksjoner, Tapir Akademiske forlag.

B. Aasen (2010), Stål Håndbok Del 3, Norsk Stålforbund.

N.S. Trahair, M.A. Bradford, D.A. Nethercot, L. Gardner (2008), The behaviour and design of steel structures to EC3, 4th edition, Taylor&Francis.

L. Gardner, D.A. Nethercot (2005), Designers¿ guide to EN1993-1-1 Eurocode 3: design of steel structures, Thomas Telford Publishing.

S. I. Sørensen (2013), Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Akademia.

Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart.

 

Litteraturlisten er sist oppdatert januar 2019.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 08:20:20