Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Tildelt praksisplass.
Emneansvarlige:
 • Elisabeth Astrup
 • Mette Lundstrøm Dahl
 • Linda Syversen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO32013 Profesjonspraksis (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag.

Absolutte forkunnskaper

Godkjent intern og ekstern praksis i emne IRBIO31012 Medisinske laboratorieemner 4.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet gjennom tidligere emner i studiet.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten kan:

 • beskrive hvilke krav som stilles til bioingeniøren, for at hun/han skal kunne utføre arbeidet på praksisstedet på en forsvarlig og effektiv måte

 • vurdere resultat av laboratoriearbeidet, for eksempel analyseresultaters pålitelighet utfra: - kunnskaper i laboratoriemedisin - medisinsk laboratorieteknologi og statistikk - forståelse av metoders muligheter, begrensninger og feilkilder

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre bioingeniørfaglig arbeid, vurderinger og problemløsninger

 • metodisk planlegge, prioritere og organisere arbeidsoppgavene

 • sikre kvaliteten på laboratoriearbeidet ved å følge laboratoriets prosedyrer og rutiner

 • overholde sikkerhetsrutiner ved å følge laboratoriets prosedyrer og rutiner

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise holdninger som fremmer nøyaktighet, orden og effektivitet

 • vise begynnende yrkesidentitet

 • samarbeide med pasienter, kollegaer og andre yrkesgrupper og møte dem med respekt og forståelse

 • forklare hvordan laboratoriene inngår som serviceavdeling i helsevesenet

Her angis en felles beskrivelse. Læringsutbyttet vil bli konkretisert ytterligere for hvert praksissted.

Innhold

Innhold/oppbygning vil konkretiseres for hvert praksissted. Her angis en felles beskrivelse.

 • Delta i det daglige laboratoriearbeidet i samarbeid med bioingeniører, med konkretisert innhold for det enkelt praksissted.

 • Trene på å forholde seg til datamengder av varierende omfang.

 • Bruke aktuelle prosedyrer, herunder kontrollprosedyrer sammen med bioingeniører.

 • Vurdere kvaliteten av laboratorieundersøkelser i forhold til kontroller og medisinsk sannsynlighet sammen med bioingeniører.

 • Erfare problemløsninger i forhold til pre-, post- og analytisk fase av laboratoriearbeidet

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

5 uker ekstern praksis på et medisinsk laboratorium, med et nærmere definert læringsutbytte.

Eksamen

Individuell vurdering til bestått/ikke bestått, etter angitte kriterier.

 • Praksisperiodens generelle vurderingskriterier: - Pålitelighet og punktlighet - Hvordan analysearbeidet utføres; planlegging, konsentrasjon, orden, nøyaktighet og utholdenhet - Overholdelse av kontroll- og sikkerhetsrutiner - Kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Måloppnåelse i forhold til det konkretiserte læringsutbytte ved hvert praksissted.

Sensorordning

Emnet evalueres av faglærer i samarbeid med veileder / praksisplass.

Evaluering av emnet

Skriftlig evaluering ved bruk av eget evalueringsskjema for studentevaluering av profesjonspraksis.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 22:20:43