Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD32618 Fordypningsemne design (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor:

 • Industriell design

 • Industriell design, TRESS

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har gjennomført de fem foregående semester av bachelorstudiet og har fullført foregående designemner, inkludert valgemner dersom de er valgt:

 • IRD11013 Designteknikker

 • IRD13513 Design intro og visuell kommunikasjon

 • IRD22012 Designprosess

 • IRD21513 Designcase

 • IRD30513 Interaksjonsdesign (valgemne)

 • IRD32013 Bruker, form og funksjon (valgemne)

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten skal:

 • ha kunnskap om valgte fordypningstema og FoU knyttet til dette

 • ha kunnskap om selvstendig planlegging og gjennomføring av fordypningsoppgave

Ferdigheter

Studenten kan:

 • systematisk og målrettet planlegge og gjennomføre en helhetlig fordypningsoppgave

 • innhente relevant litteratur og informasjon, samt analysere og strukturere funn

 • avgrense problemområde og definere problemstilling i sammenheng med relevante utfordringer i bedrift og samfunn

 • velge og anvende relevante metoder, verktøy og kunnskap for å løse problemstillingen og opparbeide dypere kunnskap om valgte tema

 • planlegge, avtale og forberede veiledningsmøter på eget initiativ

 • opprette kontakt og kommunisere med aktuelle aktører

 • skrive strukturert og tydelig formidle prosess og resultat, samt legge en strategi/plan for videre anvendelse av resultater

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • forstå viktigheten av egen læring, utvikling og refleksjon, samt nødvendigheten av å fordype seg i nye tema og fagområder

 • kunne diskutere problemstillinger med fagfeller

 • forstå sin rolle og sitt ansvar i samfunnet

Innhold

I emnet skal studenten, i samråd med fagansatte/veiledere, velge og fordype seg i et faglig tema. Temaet skal i utgangspunktet knyttes til bacheloroppgaven, og være relevant for veilders faglige virksomhet.

Fordypningen skal være innen designfaglige tema, som for eksempel designteori, metoder og verktøy, brukeropplevelse, funksjon, ergonomi, estetikk, materialer, tilvirkning, teknologi.

Fordypningen kan være av teoretisk eller praktisk art, eller en kombinasjon.

Fordypningstema kan knyttes til næringslivet og samfunnsutfordringer.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning av emnet vil være veiledningsbasert. Introduksjonsforelesninger, seminar, workshop, diskusjon osv. kan være aktuelt. Studentene jobber individuelt eller i grupper.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Framdriftsplan inkludert veiledningsplan og liste over aktuell litteratur

 • Agenda for veiledningsmøter senest tre dager før hver veiledning

 • Muntlig midtveispresentasjon eller kollokvium

Eksamen

Mappeeksamen, individuelt eller i gruppe på 2-4 studenter.

Mappen skal inneholde en skriftlig rapport og kan i relasjon til prosjektets karakter inneholde ulike visuelle og fysiske elementer som f.eks. modeller, tegninger, grafisk presentasjonmateriell, testresultater, utprøvinger osv.

Det settes individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny eksamen arrangeres. Utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Studenten skal velge litteratur for valgt tema i samråd med veileder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 10:20:07