Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Per Thomas Huth
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

IRE22013 Kommunikasjonsnett (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, studieretning Digital elektronikk (også for TRESS og Y-veistudenter)

Studenter ved studieretning Elkraft skal ha et tilsvarende emne i 3. studieår (IRE32014 Kommunikasjonsnett), men kan forsere studieprogresjonen og avlegge emnet i 2. studieår sammen med studieretning Digital elektronikk.

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper fra studiets tidligere elktroemner, samt matematikk 1 og 2.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskaper om

 • data- og telekommunikasjonsnett

 • nettkomponenter og protokoller

 • beregninger brukt på nettverksmodeller

Ferdigheter

Studenten

 • utfører enkle beregninger på nettverksmodeller

 • foretar enkel kapasitetsanalyse av nett

 • kobler, måler og analyserer enkle sammenstillinger av nettkomponenter

 • velger riktig nettkonsept og nettkomponenter for ulike anvendelser

 • leser, forstår og utarbeider dokumentasjon for ulike kommunikasjonsnett

Generell kompetanse

Studenten

 • kommuniserer med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi

 • anvender ulike kommunikasjonsnett i praktisk arbeid

Innhold

Følgende tema vil bli undervist:

 • Nettstrukturer og nettkomponenter for telefoni og datakommunikasjon

 • Protokollarkitektur. OSI-modellen for datakommunikasjon mellom åpne systemer

 • Detaljerte internettprotokoller

 • Multiprotokoller

 • Datatransmisjon, transmisjonsmedia, linjekoder og digital modulasjon

 • Linjesvitjing, PCM og multipleksing. ATM og pakkesvitjing

 • Rutingsmekanismer og trafikkontroll av nettkonseptene. WAN og LAN teknologi

 • Prinsipper for flytkontroll, feilsjekking, synkronisering etc.

 • Ethernet, datanettkomponenter som rutere, broer, hubber og svitjing

 • TCP/IP

 • Synkronisering og feildetektering

 • Prioritet og ytelsesanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres ved bruk av forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektoppgaver og laboratorieoppgaver, og undervisningsspråket kan ved behov være engelsk.

Det skal utarbeides en prosjektrapport, nærmere definert av faglærer, som inngår i vurderingen / eksamen - se Vurdering.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minimum10 godkjente øvinger.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektrapport og individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Som besvarelse på oppgave 1 på skriftlig eksamen, skal det inngå en prosjektrapport.
Rapporten utarbeides i løpet av semesteret, medbringes og innleveres til eksamen og vektes som 25% av besvarelsen.

Tillatte hjelpemidler: Pensumlitteratur og andre spesifiserte hjelpemidler, samt kalkulator.

Karakterregel A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Stallings, William (2014), Data and Computer Communications. Prentice Hall. 10th Edition. ISBN 978-0133506488

Utleverte kompendier som blant annet omfatter PCM, svitsjing, digital modulasjon, ruting og ISDN.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 17:19:48