Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kamil Dursun
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE25717 Elektriske anlegg og maskiner (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, studieretning Elkraft:

 • elektro

 • elektro Tress

 • elektro Y-veien

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne IRE10517 Elektriske kretser, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om elektriske maskiner, transformatorer og reaktorer

 • grunnleggende kunnskap om magnetiske kretser.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre beregninger på magnetiske kretser

 • koble, måle og vurdere resultater fra praktisk laboratoriearbeid

 • dimensjonere enkel transformatorer

 • utføre beregninger på symmetriske trefasekretser med elektriske maskiner og transformatorer

 • utføre beregninger på transformatorer, elektriske maskiner og reaktorer for å kunne benytte dette i kretsanalyse.

Generell kompetanse

Studenten har:

 • kjennskap til elektromagnetiske fenomener og deres anvendelse innen elektroteknikken

 • kjennskap til bruk av modellbeskrivelse av elektromagnetiske  kretser

 • kjennskap til skjemategning og bruk av DAK til dette

 • opparbeidet kompetanse i rapportskriving.

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • magnetiske kretser

 • transformatorer

 • synkronmaskiner

 • asynkronmaskiner

 • likestrømsmaskiner

 • trefase kretsberegninger  

 • nyere maskiner, som reluktansmotorer og maskiner med permanentmagnet

 • innføring i skjemategning med DAK

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og laboratorieøvinger. Tema fra ekskursjoner og gjesteforlesninger kan bli etterprøvd på eksamen.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieoppgaver med innlevering av rapporter (gruppearbeid)

 • Øvinger i elmaskiner og anlegg

 • Innleveringsoppgaver i DAK

 • Obligatorisk kurs i livreddende førstehjelp

Nærmere definisjon av arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 5 timer

Tillatte hjelpemidler: 
Utlevert formelark.
Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel A til F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres påfølgende høstsemetser.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Umans, Stephen D. (2014), Fitzgerald and Kingsley's Electric Machinery, 7. utg., McGraw-Hill.

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2020 19:03:07