Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kent Ryne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF00118 Matematikk på realfagskurs (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne på Realfagkurs.

Absolutte forkunnskaper

Ingen forkunnskaper utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn

 • har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag

 • kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsberegning og kan definere og forklare disse

 • har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregning og visualisering

Ferdigheter:

Studenten

 • har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller intergrert master i teknologi

 • kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning

 • kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk

 • kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon

Generell kompetanse:

Studenten

 • har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget

 • kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet

 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser

Innhold

 • Aritmetikk og algebra

 • Mengdelære, likninger og ulikheter

 • Geometri og trigonometri

 • Grenser og kontinuitet

 • Derivasjon

 • Rasjonale-, trigonometriske-, eksponential- og logaritmefunksjoner

 • Integrasjon

 • Funksjonsdrøfting

 • Differensiallikninger av 1. orden

 • Vektorregning i to og tre dimensjoner

 • Skalarprodukt og vektorprodukt

 • Atritmetiske- og geometriske rekker

 • Sannsynlighetsregning

 • Binomialfordeling

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning og aktiv bruk av oppgaveløsning.Informasjon gis i elektronisk læringsplattform.

Arbeidsomfang

640-680 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk deltagelse i undervisningen. Det kreves minst 85% registrert fremmøte til alle timeplanlagte aktiviteter.

Eksamen

Eksamen består av følgende komponenter: mappe og individuell skriftlig eksamen

Mappe:
4 prøver av 2 timer, som samlet teller 20% ved karakterfastsettelse.           
1 prøve av 5 timer som teller 20% ved karakterfastsettelse. 

Individuell skriftlig eksamen 5 timer, som teller 60% ved karakterfastsettelse.

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen: - Tabell; Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009. ISBN 978-82-0875-3, eller Gyldendals formelsamling i matematikk ISBN 978-82-05-38499-6, eller tilsvarende.- Kalkulator med grafisk display. Det er ikke tillatt med kalkulator som kan regne symbolsk og/eller kommunisere med andre enheter.

Det gis en samlet karakter, etter karakterregel A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen avholdes i august. Kun avsluttende skriftlig prøve (5 timer) kan avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Oldervoll, T., Orskaug, O., Vaaje A., Svorstøl, O., Hals, S. (2016), Sinus Forkurs,  Cappelen Damm

Oldervoll, T., Orskaug, O., Vaaje A., Svorstøl, O., Hals, S. (2016), CoSinus Forkurs Oppgavesamling, Cappelen Damm

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 12:20:42