Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Hild Gjertrud Haaheim
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF01215 Kommunikasjon og norsk for Y-veien (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i ingeniørfag - bygg, Y-vei

 • Bachelor i ingeniørfag - elektro, Y-vei

 • Bachelor i ingeniørfag - maskin, Y-vei

 • Bachelor i ingeniørfag - data, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Ingen forkunnskaper utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på norsk og engelsk fra de to første årene på videregående skole. Søkere som mangler utdanning i norsk og engelsk ut over grunnskolenivå må ha tilegnet seg like ferdigheter gjennom arbeidserfaring, eller regne med å yte en svært stor arbeidsinnsats gjennom hele semesteret.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes  som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker

 • har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser

 • kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling

Ferdigheter:

Studenten

 • kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon

 • kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding

 • uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør

 • kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk

 • kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter

 • kan kommunisere effektivt i grupper

 • kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner. Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder

 • kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier

Innhold

Studentene vil få innføring i følgende tema:

 • Kommunikasjonsprosesser og språket som verktøy

 • Mål og mottakeranalyse

 • Skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk

 • Sjangere i sakprosa og skjønnlitteratur, bokmål og nynorsk

 • Informasjonsinnhenting og kildebruk

 • Samarbeid, møtevirksomhet og prosjektdokumentasjon

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Det undervises primært på norsk, noe på engelsk.

Arbeidsomfang

400-425 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Ett prosjektarbeid

 • To innleveringer på norsk

 • Minst 70% deltakelse i undervisningen

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Hjelpemidler: Ordbøker

Karakterregel: Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen avholdes i august.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Federl, Hoel (2014): Norsk for fagskolen. Oslo. NKI-forlaget.

Det tas forbehold om endringer/tillegg.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 10:20:32