Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • June Merete Solberg Tolsby
 • Tor Arne Moxheim
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI21515 Økonomi (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har teoretisk kunnskap i og forståelse for å utføre økonomisk analyse som aktiv deltager i en moderne organisasjon

 • har kunnskap om en bedrifts kostnader, inntekter og markedstilpasning, samt regnskaps- og budsjetteringssystem

 • foretar økonomisk velbegrunnede valg innenfor sin egen studentbedrift

Ferdigheter

Studenten kan

 • bidra til å identifisere og generere nye ideer og løsningsforslag i et økonomisk perspektiv

 • vurdere ideer ved hjelp av system innenfor økonomifaglige begreper

 • benytte et sett metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for å gjennomføre oppstart og avvikling av en bedrift

 • lese et enkelt regnskap og foretar ulike lønnsomhetsvurderinger

 • utarbeide enkle bedrifts- og prosjektregnskap

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere økonomisk informasjon innenfor et bedriftregnskap

 • bidra til utvikling av nye prosesser og systemer innenfor kostnader, inntekter og markedstilpasning

 • formidle systemtenkning i tverrfaglig arbeid

 • vurdere etiske forpliktelser ved å drive egen virksomhet - både ovenfor ansatte og samfunnet

Innhold

Emnet fokuserer på tverrfaglig og helhetlig tenkning omkring temaet innovasjon, økonomi og entreprenørskap. Prosess - systemtenkning står sentralt i innovasjon og økonomisk vekst. Studenten skal utvikle og gjennomføre en egen økonomisk analyse av en forretningsplan, gjennomføre planen og rapportere sine resultater i en sluttrapport. Studenten gis en grunnlagsforståelse om økonomiske forutsetninger ved å starte opp en studentbedrift.

 • Innovasjon - produkt, økonomi og system

 • Prosjektarbeid som arbeidsform

 • Kostnads- og inntektsteori

 • Forretningsplanbygging med følgende hovedtemaer: Idé, Marked, Budsjettering, Organisering og Finansiering

 • Kapitalbehov og likviditetsplanlegging

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er prosjektbasert og krever aktiv gruppedeltagelse. Prosessen er krevende. Forelesninger, veiledning og selvstudium er sentrale undervisningsmetoder.

Emnet koordineres med emnet Studentbedrift som metode for økonomisk forståelse om kapitalbehov i en bedrift.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To obligatoriske gruppeoppgaver som danner grunnlag for en egen sluttrapport under "Eksamen".

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

 • Innlevert sluttrapport fra prosjektet

 • Muntlig eksamen i gruppe

Sluttrapporten må vurderes til bestått før muntlig eksamen kan holdes. Muntlig eksamen karaktersettes etter karaktersystem A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Sensor kan stille spørsmål til gruppen som helhet og individuelt. Det gis en samlet individuell karakter.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen må både ny sluttrapport leveres og ny muntlig eksamen gjennomføres.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Hoff, K. G., Helbæk, M. (2016), Bedriftens økonomi, 8. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 498 s

Hoff, K. G., Helbæk, M. (2016), Arbeidsbok til Bedriftens økonomi: Oppgaver og løsningsforslag, 8. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 336 s

Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 13:22:37