Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Monica Kristiansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD21006 Ingeniørmatematikk 2 (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk emne for bachelor i ingeniørfag, data.

Forkunnskapskrav utover opptakskravUndervisningssemester


3. semester (høst).

4 timer forelesning + øvinger pr. uke.

Innhold

Tema som vil bli berørt:

  • Funksjoner: Funksjonsbegrepet, funksjoner med flere variable, grunnleggende interpolasjonsteknikker.
  • Integrasjon: Analytiske og numeriske integrasjonsmetoder, anvendelser av integrasjon.
  • Derivasjon: Partiell derivasjon, analytiske og numeriske derivasjonsmetoder.
  • Lineær algebra: Numerisk løsning av lineære likningssystemer ved Gauss eliminasjon, egenverdier, egenvektorer, transformasjoner, eksempler på anvendelser.
  • Differensial- og differenslikninger: Ordinære differensiallikninger, grunnleggende analytiske og numeriske løsningsmetoder, lineære differenslikninger.
  • Transformasjoner og rekker: Grunnleggende om noen typer rekker og transformasjoner med anvendelser.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


3 obligatoriske oppgaver kreves godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter A-F.

Litteratur


Steffen Log: Mathema - anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, ISBN: 82-519-1939-8

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 02:59:30