Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Per Gunnar Fyhn
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD31505 Integrerte IT-systemer (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet er obligatorisk for bachelor i ingeniørfag, data.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Studenten bør ha grunnleggende kunnskaper i datateknikk og programmering.

Undervisningssemester


5. semster (høst).

4 timer forelesninger + øvinger pr. uke.

Innhold

I emnet gjennomgås teori og metoder for prosjektarbeid, gjennomføring og prosjektstyring som skal benyttes i prosjektarbeidet.

I tillegg behandles modeller og konsekvenser når IT-løsninger skal implementeres i industrien.
Emnet er i hovedsak bygget opp rundt en prosjektoppgave hvor bruk av SCADA (Supervisory Control and Data Aqusition) system eller PIMS (Process Information Management Systems) blir hovedverktøy. Siden mye av arbeidet og læringen forventes å foregå i prosjektet er det viktig at det er et inspirerende prosjekt. Det blir gjennomgang av industrielle IT-løsninger ved besøk på flere industribedrifter. Gjesteforelesere vil gi oppdatert kunnskap om nye metoder, verktøy og løsninger.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, gruppearbeid og gjennomføring av prosjekt/laboratorieøvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

  • Delta ved 3 - 6 bedriftsbesøk. I etterkant av bedriftsbesøkene skrives det en rapport (gruppearbeid) på ca 3-5 sider, som presenteres (ca. 15 minutter) for resten av klassen.
  • Innlevering av 2 individuelle refleksjonsnotater (1-3 sider). 
  • Innlevering av 2 statusrapporter (gruppearbeid) på prosjektet. Det holdes ukentlige prosjektmøter som faglærer inviteres til.
  • Innlevering av en laboratorieoppgave i anvendelse av APIS (grupper på 2).

All skriftlig rapportering skjer via høgskolens læringsstøttesystem, Blackboard.

 

Eksamen

Prosjektet teller 60% og vurderes etter 4 kriterier: Gruppeprosessen, Prosjektrapporten, Prosjektresultatet og Presentasjonen av prosjektet.
Prosjektets arbeidsbelastning estimeres til 100 timer pr student.
Prosjektet utføres i gruppe på 3-4 studenter.

En muntlig individuell eksamen teller 40%.

Det gis en samlet karakter for prosjekt og muntlig eksamen.
Det benyttes karakterskala A-F. 

Ny og utsatt eksamen vil bestå av prosjekt og muntlig eksamen.
Ved ny og utsatt eksamen avtales innholdet i prosjektdelen med faglærer.
 

Litteratur


Målrettet Prosjektstyring av Erling S Andersen et al ISBN 82-562-6064.
APIS manual (siste versjon).
Ytterligere litteratur oppgis ved kursstart.

I tillegg kommer utdelt materiale ved forelesninger.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 03:00:38