Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Steffen Log
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD20106 Statistikk og økonomi (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Kunnskaper tilsvarende Matematikk for IT og Ingeniørmatematikk 2.

Undervisningssemester

Vår 2007/ andre semester i 2.studieår. 4 timer forelesninger per uke + øvinger

Innhold


Del 1. Statistikk
Sannsynlighetsbegrepet.
Forventning og varians.
Sannsynlighetsmodeller: binomisk, poisson, uniform, normal og eksponential.
Estimering og hypotesetesting basert på normalfordelingen.

Del 2: Spillteori
Statisk spill: dominant strategi, nashlikevekt, Cournots modell og Bertrands modell.
Dynamisk spill: spillperfektlikevekt og Stackelbergs modell.

Del 3. Økonomi
Sentrale økonomiske begreper, med kalkyler og lønnsomhetsberegninger.
Regnskapsanalyse. Budsjettering. Investeringsanalyser og kontroll.
Finansieringsformer. Kapitalbehov.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, øvingsoppgaver og problembasert gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Obligatoriske oppgaver og prosjekter er en del av kurset.

Eksamen


Skriftlig eksamen - 4 timer. Bokstavkarakter A-F.

Litteratur


Del 1 og 2. Statistikk og spillteori
Steffen Log: Mathema - anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, ISBN: 82-519-1939-8
Skriftlig materiale utdelt av faglærer.

Del 3. Økonomi
Kjell.G Hoff: Bedriftens Økonomi, 5 utgave. Tano ISBN 82-15-00285-4
Kompendier og forelesningsnotater.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 02:56:54