Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Christian Fredrik Heide
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ITD00711 Tress-matematikk 2 (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudiet i

  • ingeniørfag - data, Y-veien
  • ingeniørfag - data, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Forkunnskaper tilsvarende emnet IRF00411 Tress Matematikk I.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskaper:
- om begreper og terminologi innenfor emnets temaer
- i matematikk som er nødvendige for å følge dataingeniørstudiet

Ferdigheter
Studenten kan
- modellere enkle periodiske fenomener
- anvende funksjoner, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger på enkle problemstillinger
- regne med aritmetiske og geometriske tallfølger og rekker
- beregne sannsynligheter

Generell kompetanse
Studenten kan
- anvende matematikk til å løse tekniske og praktiske problemer
- kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av et matematisk språk

Innhold

Funksjoner:
Omvendte funksjoner. Symmetri. Drøfting av trigonometriske funksjoner. Amplitude, periode og fase.

Integralregning:
Substitusjon, delvis integrasjon, delbrøkoppspalting. Areal- og volumberegning, volum av omdreiningslegemer.

Differensiallikninger:
Separable differensiallikninger med enkle anvendelser. Lineære førsteordens differensiallikninger. Andreordens differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Tallfølger og rekker:
Tallfølger. Aritmetiske og geometriske følger. Rekker. Aritmetiske og geometriske rekker. Uendelig geometriske rekker og konvergens.

Sannsynlighetsregning:
Mengdelære, venndiagram. Multiplikasjonsprinsippet. Sannsynlighet. Hendelser og utfall. Addisjonssetningen. Betinget sannsynlighet. Uavhengige hendelser. Bayes' setning. Total sannsynlighet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Frivillige regneøvinger.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Mappevurdering består av inntil 7 individuelle tester som leveres fortløpende til nærmere fastsatte frister. Fem tester skal være bestått for at emnet skal godkjennes. Hvis de fem første innleverte testene er bestått er det ikke krav om å levere de resterende.

Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

-    Midtsemesterevaluering (frivillig)
-    Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

  • Øystein Holje, Terje R. Solli: Matematikk. Læringsforlaget 2012
  • Øystein Holje: Løsningsdel til matematikk. Læringsforlaget 2012
  • Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009, ISBN 978-82-450-0875-3

eller

  • Gyldendals formelsamling i matematikk - 1P, 1T, 2P, 2T, S1, R1, S2, R2, X
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 02:54:13