Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Per Gunnar Fyhn
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD31514 Integrerte IT-systemer (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter kunnskaper tilsvarende emnene Datateknikk og Objektorientert programmering.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har gode kunnskaper i informasjonsteknologi som gir et helhetlig systemperspektiv innen fagområdet
 • har kunnskap om industrielle IT-systemer og hvordan slike systemer kan integreres i bedrifters informasjonshierarki


Ferdigheter
Studenten 

 • kan beherske verktøy som trengs for å utføre sitt arbeide innen fagområdet
 • kan jobbe med prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team


Generell kompetanse
Studenten 

 • kan oppdatere sin kunnskap gjennom litteratursøking, kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og i sin praksis

Innhold

I emnet gjennomgås teori og metoder for prosjektarbeid, gjennomføring og prosjektstyring som skal benyttes i prosjektarbeidet.

I tillegg behandles modeller og konsekvenser når IT-løsninger skal implementeres i industrien.
Emnet er i hovedsak bygget opp rundt en prosjektoppgave hvor bruk av SCADA (Supervisory Control and Data Aqusition) system eller PIMS (Process Information Management Systems) blir hovedverktøy. Siden mye av arbeidet og læringen forventes å foregå i prosjektet er det viktig at det er et inspirerende prosjekt. Det blir gjennomgang av industrielle IT-løsninger ved besøk på industribedrifter. Kurset inkluderer noe opplæring i PLS- og Robot-programmering. Gjesteforelesere vil gi oppdatert kunnskap om nye metoder, verktøy og løsninger.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomføring av prosjekt/laboratorieøvinger.

Arbeidsomfang

4 timer forelesninger + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Delta ved 2 - 4 bedriftsbesøk.
 • Innlevering av ett individuelt refleksjonsnotat (1-3 sider). Tid: ca .1.okt.
 • Innlevering/presentasjon av 2 statusrapporter (gruppearbeid) på prosjektet i prosjektperioden.
 • Det skal avholdes ukentlige prosjektmøter m/møtereferat i prosjektperioden som faglærer/ stud.ass. inviteres til. Minimum 80% deltakelse på prosjektmøtene. Timelogg må føres, ukentlig og akkumulert for hver student.
 • Godkjent gjennomføring av en laboratorieoppgave i anvendelse av Industriell IT-verktøy.
 • Godkjent gjennomføring av ABB-robotkurs i bedrift (gruppe på 4, 1/2 dag). Avhengig av tilgjengelighet i bedriften.

Skriftlig rapportering og kommunikasjon skjer via email, Fronter og Projectplace.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og justerende individuell muntlig eksamen

Individuell sluttkarakter settes på bakgrunn av to eksamenskomponenter. Begge komponentene må være bestått for å få en samlet individuell karakter i emnet.

Prosjektoppgave i gruppe

Prosjektet vurderes etter 3 kriterier: gruppeprosessen, prosjektrapporten og prosjektresultatet av prosjektet. Det legges størst vekt på prosjektprosessen. Prosjektets arbeidsbelastning er minimum 150 timer per student. Det settes en foreløpig individuell karakter.

Justerende individuell muntlig eksamen, ca. 30 minutter

Eksamen er todelt og består av presentasjon av prosjektoppgave og spørsmål fra pensum i emnet.

Den muntlige eksamen kan virke justerende på skriftlig prosjekt med to trinn opp eller ned på karakterskala A-F.

Ved ny eller utsatt eksamen må begge eksamenskomponentene avlegges på nytt. Ny og utsatt eksamen kan først gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Karakter gitt på skriftlig prosjektoppgave i gruppe kan påklages. Ved endring av karakter etter klagebehandling skal det avlegges ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Prosjektarbeid av Andersen & Schwenke.
Vitenskapelig Forfatterskap av Morten Stene.
Kompendier/matriale utdelt av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:55:10