Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Christian Fredrik Heide
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10705 Matematikk for IT (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne som inngår i:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for bachelorstudiet i informasjonssystemer.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller (S1+S2).

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i ingeniørfag - data: 3. semester (høst)
Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien: 3. semester (høst)
Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress: 3. semester (høst)
Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 3. semester (høst)
Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 5. semester (høst)
Bachelorstudiet i informasjonssystemer, studieretning IT-ledelse: 5. semester (høst)
Bachelorstudiet i informasjonssystemer, studieretning Webutvikling: 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Kandidaten kan etter endt emne

 • redegjøre for sentrale begreper innen emnets temaer (se nedenfor under innhold/oppbygning)
 • redegjøre for aktuelle teoremer og regneregler fra emnets temaer


Ferdigheter:

Kandidaten kan etter endt emne

  • løse problemer ved hjelp av teori, setninger, regneregler og teknikker fra emnets temaer 
  • bruke begreper og teknikker fra emnets temaer i de datafagene der det er aktuelt


Generell kompetanse:

Kandidaten kan etter endt emne redegjøre for problemstillinger der begreper og teknikker fra diskret matematikk med fordel kan brukes.

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • Tallsystemer
 • Kombinatorikk
 • Mengdelære
 • Relasjoner og diskrete funksjoner
 • Logikk og matematisk resonnering
 • Komplekse tall
 • Differenslikninger
 • Matriser og determinanter
 • Grafer og trær
 • Formelle språk og tilstandsmaskiner

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger og øvingstimer.

Arbeidsomfang

4 - 6 timer forelesning + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Det gis inntil ti oppgavesett underveis i semesteret med innleveringsfrister fastsatt av faglærer. For å framstille seg til eksamen må studenten levere i tide og få godkjent minst 75% av disse.
 • Det gjennomføres to tester i løpet av semesteret. Deltakelse på disse testene er obligatorisk.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen
4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.
Hjelpemiddel: to A4-ark (fire sider) med egne notater. 

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (frivillig)
 • Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturliste senest oppdatert våren 2014

- Steffen Log: Mathema 1 - anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, 2008. ISBN9788251921794.
og
- Steffen Log: Mathema 2 - anvendt matematikk og statistikk for bachelorstudenter, Akademika, 2013. ISBN9788232102624.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 02:54:16