Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD20106 Statistikk og økonomi (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper tilsvarende emnene ITF10705 Matematikk for IT (10 studiepoeng) og ITD15012 Matematikk 1 (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

4. semester (vår). 
4 timer forelesninger + 2 timer øvinger per uke.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP: Etter endt emne skal studenten kunne

 • forstå og gjøre rede for begreper innen sannsynlighetsregning
 • forstå og gjøre rede for begreper innen statistikk
 • forstå og gjøre rede for begreper innen spillteori
 • forklare og forstå bedriftsøkonomiske hovedelementer

FERDIGHETER: Etter endt emne skal studenten kunne

 • utføre sannsynlighetsregning
 • forstå forskjellige stokastiske modeller: diskrete og kontinuerlige
 • utføre statistiske metoder som estimatorer, konfidensintervall og hypotesetest
 • utføre kovarians- og regresjonsanalyse
 • foreta produktkalkyler, samt å beregne og analysere nøkkeltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet.

GENERELL KOMPETANSE: Etter endt emne skal studenten kunne

 • bruke teknikker innen sannsynlighetsregning, statistiske metoder og spillteori i praksis
 • være aktive medarbeidere og ledere av mindre næringsrettede prosjekter med ansvar for å ivareta faglige økonomiske hensyn

Innhold

Del 1. Statistikk
Sannsynlighetsbegrepet (inkludert Bayes' formel). Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller
Forventning og varians.
Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.
Kovarians- og regresjonsanalyse.

Del 2: Spillteori
Statisk spill: dominant strategi, nashlikevekt, Cournots modell og Bertrands modell.
Dynamisk spill: spillperfektlikevekt og Stackelbergs modell.

Del 3. Økonomi
Sentrale økonomiske begreper.
Regnskapsanalyse med sentrale nøkkeltall for lønnsomhet, soliditet og likviditet.
Endringsanalyse, produktkalkyler og budsjettering. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

10 obligatoriske øvingsoppgaver, hvorav 8 må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.
Hjelpemidler til eksamen: lærebøker, egne notater og "ikkekommuniserende" kalkulator.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (frivillig)
 • Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten ble sist oppdatert 5. april 2013


Del 1 og 2. Statistikk og spillteori
Steffen Log: Mathema 2- anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, ISBN: 9-788251-921800
Skriftlig materiale utdelt av faglærer, samt materiale presentert på web.

Del 3. Økonomi
Kjell Gunnar Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget, ISBN: 978-82-15-01294-0
Skriftlig materiale utdelt av faglærer, samt materiale presentert på web.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:55:18