Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Edgar Bostrøm
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10306 Databaser (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne som inngår i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer
 • bachelorstudiet i ingeniør, data
 • bachelorstudiet i ingeniør, data, Y-veien

Valgfritt emne for Informasjonsteknologi, årsstudium.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Emnet forutsetter kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i programmering og emnet Grunnleggende IT.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 2. semester (vår).
Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 2. semester (vår).
Informasjonsteknologi, årsstudium:  2. semester (vår).
Bachelorstudiet i ingeniør, data: 4. semester (vår). 
Bachelorstudiet i ingeniør, data, Y-veien: 4. semester (vår).


4 timer forelesning + øvinger pr. uke.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP:

Etter endt emne skal studentene

- ha oversikt over hva et databasesystem er
- ha gode kunnskaper om relasjonsmodellen og noe kunnskap om alternative modeller
- kjenne godt til utviklingsprosessen ved laging av databaser
- kjenne til utfordringer ved transaksjoner og samtidig bruk av databaser

FERDIGHETER:

Etter endt emne skal studentene kunne

- lage SQL-setninger for datadefinisjon, -manipulasjon og -utplukk på et relativt avansert nivå.
- lage datamodeller
- normalisere en struktur
- gjøre rede for ulike temaer innenfor databaser

GENERELL KOMPETANSE:

Etter endt emne skal studentene kunne

- se sammenhengen mellom databasesystem og dens plass i et totalt IT-system
- utvikle og bruke databaser

Innhold

 • Generelt om databaser
 • SQL
 • Datamodellering
 • Normalisering
 • Teorigrunnlaget for relasjonsdatabaser
 • Samtidighet, sikkerhet, integritet og gjenoppretting
 • Kort om markedet og videregående aspekter, datavarehus m.m.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeøvelser og selvstudium. Innleveringsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 4 obligatoriske oppgaver
 • obligatorisk oppmøte på inntil 16 timer forelesning eller gruppetimer

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.
Ingen hjelpemidler til eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.12.2009.

Connolly, Begg: Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Addison-Wesley, 5. utgave, Utgivelsesår 2010, ISBN-10: 0321523067, ISBN-13: 9780321523068. 4. utgave kan brukes i stedet. 

Alternativ litteratur oppgis av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2020 03:04:01