Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10611 Objektorientert programmering (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk emne som inngår i

 • Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer

Valgfritt emne for

 • Informasjonsteknologi, årsstudium
 • Bachelorstudiet i digital medieproduksjon

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i programmering.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 2. semester (vår).
Bachelorstudiet i ingeniørfag - data: 2. semester (vår).
Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien: 2. semester (vår).
Bachelorstudiet i informasjonssystemer : 2. semester (vår).
Bachelorstudiet i informasjonssystemer, studieretning IT-ledelse : 4. semester (vår).
Bachelorstudiet i informasjonssystemer, studieretning webutvikling : 4. semester (vår).
Bachelorstudiet i digital medieproduksjon: 4. semester (vår).
Informasjonsteknologi, årsstudium: 2. semester (vår).

4 timer forelesning + øving pr. uke.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kjennskap til grunnleggende objektorienterte prinsipper. Dette inkluderer:

- Objekter og klasser
- Arv
- Polymorfisme
- Innkapsling
- Abstrakte metoder og klasser
- Grensesnitt (interfaces)


Ferdigheter

Studenten skal beherske de grunnleggende objektorienterte prinsippene, implementert i Java. Videre skal studenten beherske et integrert utviklingsmiljø, være kjent med kompilering, kjøring og testing av Java-programmer, samt utvalgte designpatterns, Javas Collection API, enkel GUI-programmering og strømmer (filer og nettverkskommunikasjon). Studenten skal også selv være i stand til å benytte Javas API-dokumentasjon for selv å finne ut hvordan Javas standardklasser kan brukes i implementasjon. Studenten skal kunne koble et program mot en database og lese fra og skrive til denne.


Generell kompetanse

Studenten skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om emnet til å kunne planlegge, utvikle og diskutere implementasjoner i Java. Særlig vekt er lagt på objektorientert tankegang, bruk av objektorientert terminologi og fornuftig bruk av kommentarer i kildekode (Javadoc).

Innhold

 • Programutvikling: Bruk av et integrert utviklingsmiljø (IDE), utvikling av applikasjoner med grafiske brukergrensesnitt. Algoritmeutvikling, testing, feilsøking og dokumentasjon. Kobling av program mot en database og lese fra og skrive til denne.
 • Objektorientert programmering i Java: klasser, metoder, objekter, referanser, arv, klassehierarkier, grensesnitt og polymorfisme.
 • Filbehandling: binære filer, tekstfiler og objektserialiserte filer
 • Unntakshåndtering
 • Hendelsesdrevet programmering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og organiserte øvingstimer med studentassistenter. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Inntil fire obligatoriske oppgaver leveres i løpet av semesteret

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Fire timers individuell, skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel: To A4-ark (fire sider) med egne notater.

Det gis individuell bokstavkarakter A - F.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturliste sist oppdatert 22.11.2013

Else Lervik og Vegard B. Havdal: Programmering i Java, 4. utgave
ISBN: 82-05-39050-8.

Diverse nettbaserte ressurser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2020 03:04:02