Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Øyvind Øhra
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF11012 .NET (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne for:

  • bachelorstudiet i ingeniørfag - data 
  • bachelorstudiet i ingeniørfag, data, Y-veien 
  • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnet Objektorientert programmering (eller et tilsvarende emne ved en annen høgskole/universitet). 
Emnet forutsetter også grunnleggende databasekunnskaper, og det anbefales derfor at studentene tidligere har tatt emnet Databaser eller tar dette parallelt med .NET.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i ingeniørfag - data: 6. semester (vår) 
Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien: 6. semester (vår)
Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 4. eller 6. semester (vår).

I gjennomsnitt ca 4 timer forelesninger + øvinger pr. uke. Det foreleses mer intensivt i første del av semesteret enn i siste del.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

  • forstå oppbyggingen av applikasjoner basert på .NET
  • forstå oppbyggingen av de viktigste .NET bibliotekene
  • forstå oppbyggingen av C#

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

  • utvikle middels kompliserte .net-løsninger i Visual Studio med C#

Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

  • vurdere alternative løsningsmetoder for et gitt problem
  • sette seg inn i nye aspekter ved .net på egenhånd
  • forstå basisstrukturer i nye teknologier som utvikles for .net

Innhold


Emnet skal gi en oversikt over .NET-rammeverket og en innføring i C#. Praktiske oppgaver skal gjøre studentene i stand til å utvilke .NET applikasjoner i C# ved hjelp av Visual Studio.

Undervisnings- og læringsformer

Prosjekt, forelesninger og obligatoriske øvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav endret 25.09.2013

7 innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Individuelt prosjekt
Studenten skal i løpet av undervisningsperioden gjennomføre et programmeringsprosjekt etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Vurdering foretas på grunnlag av dette prosjektet.

I tillegg kan studenten bli valgt ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen vil kunne innvirke på den endelige karakteren. 

Karakterskalaen A - F benyttes.

Ved ny og utsatt eksamen skal studenten levere et programmeringsprosjekt etter emneansvarliges spesifikasjoner. 

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 5. desember 2012

Christian Nagel et al: Professional C# 2012 and .NET 4.5. John Wiley & Sons, 2012.
ISBN 978-1118314425

István Novák et al: Beginning Windows 8 Application Development. John Wiley & Sons, 2012.
ISBN 978-1118012680

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2020 03:04:02