Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ITD00715 Matematikk 2 for TRESS og Y-veien (Høst 2016–Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudiet i

  • ingeniørfag - data, Y-veien
  • ingeniørfag - data, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsettes kunnskaper i emnet IRF00415 Matematikk for Tress og Y-vei 1, eller tilsvarende.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

- har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
- har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
- kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare en del grunnleggende begreper innen geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger.
- kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
- har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter

Kandidaten

- har regneferdigheter til å løse problemer innenfor algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning.
- kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
- kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
- kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten

- har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
- kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
- kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Innhold

Vektorregning:
Vektorkoordinater i rommet.
Areal og volum. Skalar- og vektor- og trippelprodukt. Liknings- og parameterframstilling for rette linjer og plan. Avstandsformel.

Funksjoner:
Omvendte funksjoner. Symmetri. Drøfting av trigonometriske funksjoner. Amplitude, periode og fase.

Integralregning:
Ubestemt og bestemt integral. Substitusjonsmetoden, delvis integrasjon, delbrøkoppspalting. Areal- og volumberegning, volum av omdreiningslegemer (skivemetoden).

Differensiallikninger:
Separable differensiallikninger med enkle anvendelser.

Tallfølger og rekker:
Tallfølger. Aritmetiske og geometriske følger. Rekker. Aritmetiske og geometriske rekker. Uendelig geometriske rekker og konvergens.

Sannsynlighetsregning:
Mengdelære, venndiagram. Multiplikasjonsprinsippet. Sannsynlighet. Hendelser og utfall. Addisjonssetningen. Betinget sannsynlighet. Uavhengige hendelser. Bayes’ setning. Total sannsynlighet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Frivillige regneøvinger.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Mappevurdering består av inntil 7 individuelle tester som leveres fortløpende til nærmere fastsatte frister. Fem tester skal være bestått for at emnet skal godkjennes. Hvis de fem første innleverte testene er bestått er det ikke krav om å levere de resterende.

Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

-    Midtsemesterevaluering (frivillig)
-    Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 15. desember 2014

  • Øystein Holje, Terje R. Solli: Matematikk for Tress og Y-vei.
  • Øystein Holje: Løsningsdel til Matematikk for Tress og Y-vei.
    Formelsamling;
  • Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009, ISBN 978-82-450-0875-3 eller
  • Gyldendals formelsamling i matematikk - 1P, 1T, 2P, 2T, S1, R1, S2, R2, X
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 03:02:48