Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Håkon Lofthus Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD10011 Ingeniørrollen og prosjektarbeid (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørenes rolle i samfunn og arbeidsliv
 • har grunnleggende kunnskaper i informasjonsteknologi, og om bruk av digitale verktøy
 • kjenner historien om informasjonsteknologiens utvikling
 • kjenner til prosjektarbeidets faser
 • har kjennskap til relevante faglige informasjonskilder og regler for kildebruk 
 • kjenner til hvilke lover og avtaleverk som gjelder
 • kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk 
 • har kunnskap om utvikling av websider


Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetsikre denne som grunnlag for problemløsning
 • kan skrive en akademisk tekst på en korrekt måte
 • kan bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og effektivisere arbeidet
 • kan vedlikeholde en datamaskin, installere programmer og fysiske komponenter
 • behersker grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider


Generell kompetanse:
Studenten

 • kan jobbe med prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team
 • er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeide med andre 
 • vet hvordan man deler kunnskap i en kollaborativ skriveprosess
 • kan søke etter relevant kunnskap om faget og sette seg i denne på egenhånd
 • kan perspektivisere et faglig problem i en akademisk tekst
 • er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger

Innhold

 • Bruk av datamaskiner og verktøy til å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid
 • Grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider
 • Informasjonsteknologiens historie, og datamaskinens oppbygging og virkemåte
 • Prosjektarbeidets faser
 • Akademisk skriving og kildebruk
 • Ingeniørens rolle i samfunnet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i ukentlige temaer med praktiske og teoretiske problemer som skal dokumenteres og reflekteres i en digital mappe. Undervisningen følges opp med forelesninger og veiledning.

Arbeidsomfang

Undervisningen går over 8 uker fra studiestart.
Opptil 12 timer forelesninger + øvinger per uke i de 3 første ukene.
I de neste 5 ukene vil det være 2 til 6 timer forelesning per uke + øvinger/prosjekt.

Eksamen

Individuell mappe

Vurdering skjer med utgangspunkt i en digital mappe med fire individuelle mappebidrag. Studenten må bestå alle mappebidragene for å bestå emnet.

Det gis en karakter Bestått / Ikke bestått i emnet.

Dersom en student ikke består mappeinnleveringen, må han/hun levere ny mappe ved ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Jon Duckett: HTML & CSS: Design and Build Web Sites, ISBN-13:978-1118008188
Eget kompendium og ressursdokumenter fra www.it.hiof.no/grit/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:00:22