Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10213 Innføring i programmering (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer 
 • bachelorstudiet i digitale medier og design 
 • informasjonsteknologi, årsstudium

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP:

Studenten kan

 • gjøre rede for grunnleggende programmeringsstrukturer
 • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
 • gjøre rede for prinsipper rundt utvikling av programvare

FERDIGHETER:

Studenten kan

 • på egen hånd beskrive problemer og løse dem ved hjelp av programmering

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten kan

 • sette seg inn i andre programmeringsspråk enn de som benyttes i dette emnet

Innhold

Hovedfokus i emnet vil være å lære seg grunnleggende programmering, f.eks. bruk av variabler, kontrollstrukturer, funksjoner, objekter, metoder og filbehandling. Det å kunne finne og rette feil i sin egen programkode, og å lese dokumentasjon, vil også være sentrale temaer. Dersom det er tid vil det også bli gitt en kort introduksjon til databaser.

Videre vil emnet gi en kort introduksjon til ulike sider av programmering. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, obligatoriske oppgaver og veiledning på laboratorium.

Arbeidsomfang

4-6 timer forelesninger + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 6 individuelle prosjekter. Alle disse prosjektene må leveres, og  i tillegg skal alle studenter for hvert prosjekt sette seg inn i og gi tilbakemelding på andre studenters arbeid.

Én innlevering kan utsettes inntil en uke etter oppgitt frist og en tilbakemelding kan hoppes over. Ut over dette vil alle andre utsettelser kreve legeerklæring.

Dersom emnet gjennomføres med differensierte grupper/undervisning kan arbeidskravet fravikes for enkelte av gruppene.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Tillatt hjelpemiddel: fire egenproduserte A4-sider.
Det gis bokstavkarakter A-F.

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

-    Midtsemesterevaluering (frivillig)
-    Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur er sist oppdatert 2. mai 2016

Jostein Nordenegen og Tom Heine Nätt: Programmering i Java Script, 2016, ISBN:9788205490093.

Nettressurser som vil gjøres tilgjengelige på emnets nettside.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 03:03:10