Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Erling Petter Strand
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD12011 Fysikk og kjemi (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • kan teorier og begreper innen grunnleggende fysikk og kjemi
 • forstår hvordan fysiske og kjemiske fenomener henger sammen
 • forstår hvordan den fysiske og kjemiske del av vår verden kan måles og ha relevans for eget fagfelt  

Ferdigheter
Studenten:

 • kan anvende fysiske og kjemiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt
 • kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen fysikk og kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger
 • kan velge riktig sensor, for å måle en fysisk eller kjemisk parameter
 • kan omvandle et signal fra en sensor til et signal som passer en datamaskin
 • kan lage et komplett målesystem, fra sensor til datamaskin 

Generell kompetanse
Studenten:

 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi
 • forstår fysiske og kjemiske tenkemåter og metoder, samt formidle disse skriftlig og muntlig
 • vet hvordan man kan måle fysiske og kjemiske parametre
 • har et relevant begreps- og formelapparat

Innhold

 Følgende tema vil bli berørt: 

 • elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme  
 • grunnleggende elektronikk, komponenter og kretser
 • halvledere og sensorteknologi
 • atomfysikk
 • lys
 • målesystemer, fra sensor til datamaskin
 • atomets oppbygning og det periodiske system
 • elementers egenskaper, kjemiske bindinger, forbindelser og reaksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

4 timer + øvinger/lab per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 6 øvinger
 • 5 laboratorieoppgaver
 • en prosjektoppgave i gruppe

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A - F.

Tillatte hjelpemidler:

 • to A4-ark (fire sider) med egne notater.
 • godkjent kalkulator som deles ut på eksamensdagen
 • kandidatens gruppebesvarelse på prosjektoppgaven (blir utdelt på eksamen).

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering
 • Sluttevaluering

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Electronics Fundamentals 8/E" av Thomas L. Floyd og David M. Bucha. ISBN 10 0-13-509683-9
Kjemi og miljølære, av Nils Chr. Boye. - ISBN: 978-82-05-39810-8

"Kompendier/ark" utdelt av faglærer. 

Kompendier/ark vil bli gjort tilgjengelige på emnets nettside.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 03:02:38