Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Christian Fredrik Heide
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10705 Matematikk for IT (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller (S1+S2).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • redegjøre for sentrale begreper innen emnets temaer (se under innhold/oppbygning)
 • redegjøre for teoremer og regneregler fra emnets temaer


Ferdigheter:

Studenten kan

 • løse problemer ved hjelp av teori, setninger, regneregler og teknikker fra emnets temaer 
 • bruke begreper og teknikker fra emnets temaer i de datafagene der det er aktuelt


Generell kompetanse:

Studenten kan 

 • gjenkjenne problemstillinger der begreper og teknikker fra emnet med fordel kan brukes.

Innhold

De viktigste temaene er følgende:

 • Heltall, delbarhet og kongruens
 • Tallsystemer
 • Kombinatorikk
 • Mengdelære
 • Relasjoner og diskrete funksjoner
 • Logikk og matematisk resonnering
 • Komplekse tall
 • Differenslikninger
 • Lineære ligningssystemer, matriser og determinanter
 • Grafer og trær
 • Formelle språk og tilstandsmaskiner
 • Turingmaskiner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvingstimer.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
4 - 6 timer forelesning + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det gis minst ti oppgavesett underveis i semesteret med innleveringsfrister fastsatt av faglærer. For å framstille seg til eksamen må studenten levere i tide og få godkjent minst sju av disse.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen
4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.
Hjelpemiddel: to A4-ark (fire sider) med egne notater. 

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert desember 2016

- Steffen Log: Mathema 1 - anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, 2008. ISBN9788251921794.
og
- Steffen Log: Mathema 2 - anvendt matematikk og statistikk for bachelorstudenter, Akademika, 2013. ISBN9788232102624.

To notater fra faglærer:
- Turingmaskiner - en kortfattet introduksjon
- Diskrete funksjoner

I tillegg er de obligatoriske oppgavene å betrakte som pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:00:51