Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Maben Rabi
 • Tor Arne Moxheim
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITD25018 Teknologiprosjekt (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress 

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv
 • er kjent med ulike prosjektarbeidsmetoder og har kunnskap om prosjektarbeidets faser
 • har kunnskap om begreper knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • kan forklare og forstå bedriftsøkonomiske hovedelementer og anvendelsesområder

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende kunnskap om IT og teknologi for å løse utfordringer i et konkret prosjekt
 • benytte økonomiske analyseverktøy for å sikre god oversikt og beslutningsgrunnlag i prosjekter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan definere en teknologisk utfordring og foreslå løsninger
 • kan lede prosjekter med ansvar for å ivareta økonomiske hensyn
 • har kunnskap om HMS-begrepet, relevant lov- og regelverk
 • kjenner til prinsippene for akademisk skriving

Innhold

Del 1. Prosjektarbeid

 • Arbeidsmetoder og faser i prosjektarbeid
 • Gruppeprosesser og kommunikasjon
 • Digitale arbeidsverktøy
 • Akademisk skriving
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Etikk/ samfunnsansvar
 • Innføring i HMS-utfordringer. Lover og forskrifter
 • Gjennomføre et praktisk IT/teknologi-prosjekt

Del 2. Økonomi

 • Sentrale økonomiske begreper, regnskap og budsjettering
 • Bestemme selskapsform, kapitalbehov og vurdere finansiering
 • KRV-analyse (kostnad, resultat og volum)
 • Produktkalkyler - prissetting
 • Investeringsanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og prosjekt.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 3 øvinger
 • presentasjon av prosjektoppgave

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og skriftlig eksamen

Sluttkarakteren settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1 er et gruppeprosjekt som teller 50%. Det gis individuell karakter.

Deleksamen 2 er en 3 timers individuell skriftlig eksamen som teller 50%. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterskala A-F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel avlegges på nytt, og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt.

Ny eller utsatt deleksamen 1 tas samtidig med neste ordinære eksamen.  

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Mette Holan og Per Høiseth: Økonomistyring, 1. utgave, Fagbokforlaget 2010, ISBN:9788256271436

Skriftlig materiale utdelt av faglærer og nettbaserte ressurser som legges ut på høgskolens læringsplattform

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 04:24:57