Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tore Marius Akerbæk
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITF10511 Webutvikling (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer 
 • bachelorstudiet i digitale medier og design 
 • informasjonsteknologi, årsstudium - profil 1 og 2

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningssemester

Bachelorstudium i digitale medier og design (2019-kullet): 3.semester (høst)
Bachelorstudium i digitale medier og design (2017 og 2018-kullet): 1.semester (høst)
Årsstudium i informasjonsteknologi, profil 1 og 2: 1.semest (høst)
Bachelorstudium i informasjonssystemer: 1.semester (høst)
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 1.semester (høst)
Bachelorstudium i ingeniørfag, data (2018- og 2019-kullet): 1.semester (høst) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå nettsteders oppbygning
 • gjøre rede for standarder og retningslinjer for webutvikling
 • gjøre rede for tilgjengelighet og universell utforming
 • gjøre rede for søkemotoroptimalisering
 • gjøre rede for nyere teknologier innenfor web og webutvikling

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle nettsteder med vekt på nyere teknologier
 • administrere og drifte et nettsted

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forstå hvorfor det er viktig å følge standarder, og hvordan disse utvikler seg
 • delta i utviklingen av større prosjekter
 • finne, vurdere og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

  • HTML
  • CSS
  • Webservere (http)
  • Søkemotorer og søkemotoroptimalisering
  • CMS-systemer og editorer
  • Kobling mot sosiale medier
  • Retningslinjer for utvikling av nettsteder
  • Tilgjengelighet
  • Kort om fremtiden: Nettskyen, Semantic web osv

  Ettersom emnet forsøker å være oppdatert på de nyeste standardene, teknologiene og trendene, tas det forbehold om endringer og omprioriteringer i listen over.

    Undervisnings- og læringsformer

    Forelesninger, obligatoriske oppgaver og veiledning på laboratorium.

    Emnet baserer seg også på at studentene i stor grad på egenhånd skal finne og sette seg inn i utdypende informasjon rundt temaene som undervises og som er nødvendige i de ulike prosjektene.

    Arbeidsomfang

    Ca 250 timer.

    4-6 timer forelesninger + øvinger per uke.

    Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

    I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 6 individuelle prosjekter. Alle prosjektene må leveres innen en samlet frist. Det er ikke anledning til å få utsettelse ut over denne fristen uten legeerklæring.

    Prosjektene kan, dersom studenten ønsker, leveres til faste frister underveis. Ved å gjøre dette får man:

    • Godkjent/Ikke godkjent (ved ikke godkjent kan prosjektene forbedres frem mot endelig frist)
    • Får og forplikter seg til å utføre 3 peer-reviews
    • Får muntlig eller skriftlig feedback fra foreleser eller studentassistenter

    Dette gjelder ikke siste prosjekt, som skal leveres på den samlede fristen.

    Det forventes at studentene selv tar ansvar for å fordele arbeidet ut over semesteret. Fristene underveis indikerer når arbeid bør være utført for å følge emnets progresjon.

    Det vil hver uke gjennomføres en "egenevaluering" i form av et digitalt spørreskjema. Det er obligatorisk å besvare disse.

    Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

    Eksamen

    Skriftlig eksamen

    4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.

    Det gis en karakter etter skala A - F.

    Sensorordning

    Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

    Vilkår for ny/utsatt eksamen

    Ved ny og utsatt eksamen tas denne samtidig med neste ordinære eksamen.

    Evaluering av emnet

    Dette emnet evalueres på følgende måte:

    • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

    Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

    Litteratur

    Litteraturliste sist oppdatert 02. desember 2016.

    • Nätt, Horrnes og Nordengen: Webutvikling, ISBN: 978-82-05-50228-4
    • Nettressurser gjøres tilgjengelig for studentene på høgskolens læringsplattform

    Anbefalt litteratur:

    • Jennifer Grappone, "Search Engine Optimization", John Wiley & Sons, 3rd Edition, ISBN 978-0-470-90259-2
    • Jon Duckett: HTML & CSS: Design and Build Web Sites, ISBN-13: 978-1118008188
    Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 12:20:08