Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Tina Helene Bunæs
 • Joakim Karlsen
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

ITM30719 Kommunikasjonsdesign (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i digitale medier og design
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypning i datasikkerhet og web

Undervisningssemester

Bachelorstudium i digitale medier og design: 5.semester (høst)
Bachelorstudium i informasjonssystemer (2019-kullet): 3.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til grunnleggende utfordringer og løsninger knyttet til å organisere redaksjonelt arbeid for nettmedier.
 • kjenner til metoder og teknikker for å designe og utvikle redaksjonelt innhold for nettmedier.
 • har forståelse for og evne til å reflektere over journalistikkens rolle i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten kan

 • organisere redaksjonelt arbeid for nettmedier.
 • designe og utvikle redaksjonelt innhold for nettmedier.
 • ta på seg rollen som designer, utvikler eller journalist i et redaksjonelt team med ansvar for publisering til nett.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan jobbe selvstendig og i gruppe i kontekst av organisert redaksjonelt arbeid.
 • har blitt gitt muligheten til aktivt å utvikle evner til å kommunisere, tenke, mestre utfordringer og å løse problemer i samarbeid med andre.

Innhold

Design og utvikling av redaksjonelt innhold for nettmedier:

 • Hvilke virkemidler er tilgjengelig for nyhetsformidling online og hvordan kan de brukes for å nå publikum?
 • Metoder og teknikker for design av nyheter online med henblikk på hvem som leser hvilke nyheter og på hvilken måte.
 • Metoder og teknikker for utvikling av nyheter online ved hjelp av HTML, CSS, JavaScript, kodebiblioteker og rammeverk.

Organisering av redaksjonelt arbeid for nettmedier:

 • Hvilken kompetanse trengs for å lage nyheter online?
 • Hvordan mobilisere nok tid og ressurser til nyhetsformidling online?
 • Hvordan mobilisere ett (betalende) publikum for nyhetsformidling online?

En grunnleggende innføring i journalistikk og redaksjonelt arbeid med vekt på hvordan dette arbeidet innrettes for å løse pressens samfunnsoppdrag: å informere, avsløre og/eller legge til rette for diskusjon og debatt.

Undervisnings- og læringsformer

Redaksjonsmøter, prosjektarbeid, veiledning og rapportskriving.

Kurset tar i bruk den skotske storyline metoden i undervisningen. Tilnærmingen tar utgangspunkt i en fortelling som rammer inn en problembasert, tverrfaglig og temabasert læringsprosess. Målet med dette er å gi studentene muligheten til aktivt å utvikle evner til å kommunisere, tenke, mestre utfordringer og å løse problemer i samarbeid med andre.

Kurset simulerer en redaksjon, der studentene trer inn i rollen som kommunikasjonsdesignere for det fiktive nyhetsbyrået Halden Tidende. Her vil studentene selv være med på å utforske og legge premisser for hvordan nyhetsbyrået gjennomfører redaksjonelt arbeid. Videre samarbeider studenter i grupper bestående av en journalist, en designer og en utvikler om å skape redaksjonelt innhold.

Kursets oppbygging er basert på ukentlige redaksjonsmøter og pågående prosjektarbeid, der foreleserne tar ulike roller i å legge rammer for og sørge for fremdrift i historien. Det vil holdes kurs om metoder og teknikker for utvikling av interaktivt redaksjonelt innhold for web og mobil, journalistikk og andre relevante temaer ved behov.

Dersom internasjonale studenter deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke, redaksjonsmøter og veiledning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minimum 80% deltagelse i redaksjonsmøtene.

Ett refleksjonsnotat (inntil 2500 ord) som problematiserer hva studenten har bidratt med i utviklingen av et av nettstedene og underliggende publiseringsløsning for Halden Tidende.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappeeksamen i gruppe

Mappeeksamen bestående av 3-5 nyhetssaker og 1 langlesningssak. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering. Hele gruppen gis samme karakter.

Det benyttes karakterskala A -  F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen må tas ved neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Undervisningsmateriale i form av nettressurser gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform ved kursstart.

Det forventes at studentene finner relevante kunnskapsressurser underveis i kurset.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. juli 2020 10:20:11