Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Øyvind Øhra
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF11012 .NET (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne.

Absolutte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Objektorientert programmering.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende databasekunnskaper, og det anbefales derfor at studenten tidligere har tatt emnet Databaser eller tar dette parallelt med .NET.

Undervisningssemester

4. og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan:

 • forstå oppbyggingen av applikasjoner basert på .NET
 • forstå oppbyggingen av de viktigste .NET bibliotekene
 • forstå oppbyggingen av C#

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle middels kompliserte .NET-løsninger i Visual Studio med C#

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vurdere alternative løsningsmetoder for et gitt problem
 • sette seg inn i nye aspekter ved .NET på egenhånd
 • forstå basisstrukturer i nye teknologier som utvikles for .NET

Innhold

Emnet skal gi en oversikt over .NET-rammeverket og en innføring i C#. Praktiske oppgaver skal gjøre studentene i stand til å utvilke .NET applikasjoner i C# ved hjelp av Visual Studio.

Undervisnings- og læringsformer

Prosjekt, forelesninger og obligatoriske øvinger.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
I gjennomsnitt ca 4 timer forelesninger + øvinger pr. uke. Det foreleses mer intensivt i første del av semesteret enn i siste del.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 7 innleveringer

Alle innleveringene må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuelt prosjekt
Studenten skal i løpet av undervisningsperioden gjennomføre et programmeringsprosjekt etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Vurdering foretas på grunnlag av dette prosjektet. 

Karakterskalaen A - F benyttes.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen skal studenten levere et programmeringsprosjekt etter emneansvarliges spesifikasjoner.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 23. juni 2016.

 • Nagel, Christian: Professional C# 6 and .NET Core 1.0, ISBN: 978-1-119-09660-3
 • Baidachnyi, Sergii: Developing Windows 10 Applications with C#, ISBN-10: 1522894918, ISBN-13: 978-1522894919
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 12:53:43