Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Erling Petter Strand
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ITD01515 Fysikk for TRESS og Y-veien (Høst 2020–Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudiet i

 • ingeniørfag - data Y-veien
 • ingeniørfag - data, Tress

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag.
 • kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling.
 • kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

Studenten kan

 • regne på kraft og bevegelse, og på termofysiske problemstillinger.
 • regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • gjøre beregninger innen termofysikk, væsker og gasser
 • gjøre enkle beregninger innen atom- og kjernefysikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

 • størrelser
 • enheter
 • usikkerhet
 • rettlinjet bevegelse
 • kraft og bevegelse
 • mekanisk energi
 • mekanikk i væsker og gasser
 • gasslovene
 • elektrisitet
 • bølger
 • lysbølger
 • atomfysikk og kjernefysikk

minst på nivå med fysikk 1 fra videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres ved bruk av forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

Ca. 200 timer.

4 timer + øvinger, per uke.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Mappevurdering består av inntil 8 individuelle tester som leveres fortløpende til nærmere fastsatte frister. 6 tester skal være bestått for at emnet skal godkjennes. Hvis de 6 første innleverte testene er bestått er det ikke krav om å levere de resterende.

Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom kandidaten ønsker å fremstille seg til ny eksamen eller utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt. Dette i samråd med fagansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 15. desember 2014.

Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak: "Rom, Stoff, Tid  Forkurs", grunnbok og studiebok 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 03:32:51