Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Maben Rabi
 • Tor Arne Moxheim
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITD25018 Teknologiprosjekt (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress 

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv
 • er kjent med ulike prosjektarbeidsmetoder og har kunnskap om prosjektarbeidets faser
 • har kunnskap om begreper knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • kan forklare og forstå bedriftsøkonomiske hovedelementer og anvendelsesområder

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende kunnskap om IT og teknologi for å løse utfordringer i et konkret prosjekt
 • benytte økonomiske analyseverktøy for å sikre god oversikt og beslutningsgrunnlag i prosjekter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan definere en teknologisk utfordring og foreslå løsninger
 • kan lede prosjekter med ansvar for å ivareta økonomiske hensyn
 • har kunnskap om HMS-begrepet, relevant lov- og regelverk
 • kjenner til prinsippene for akademisk skriving

Innhold

Del 1. Prosjektarbeid

 • Robotprogrammering i Python
 • Design av en mobil Raspberry Pi robot
 • Arbeidsmetoder og faser i prosjektarbeid
 • Gruppeprosesser og kommunikasjon
 • Digitale arbeidsverktøy
 • Akademisk skriving
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Etikk/ samfunnsansvar
 • Innføring i HMS-utfordringer. Lover og forskrifter
 • Gjennomføre et praktisk IT/teknologi-prosjekt

Del 2. Økonomi

 • Sentrale økonomiske begreper, regnskap og budsjettering
 • Bestemme selskapsform, kapitalbehov og vurdere finansiering
 • KRV-analyse (kostnad, resultat og volum)
 • Produktkalkyler - prissetting
 • Investeringsanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og prosjekt.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • inntil 3 øvinger

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektoppgave og muntlig presentasjon i gruppe

Studentene leverer en prosjektoppgave i gruppe, som dekker temaer innen både økonomi og prosjektarbeid. 

Det avholdes i tillegg en muntlig presentasjon i gruppe. Presentasjonen dekker teknologiprosjektet som studentene har jobbet med, og gruppemedlemmene vil bli stilt individuelle spørsmål i etterkant av presentasjonen. Varighet ca. 30 minutter.

Det settes en individuell karakter på bakgrunn av en helhetlig vurdering av prosjektoppgave og muntlig presentasjon. Begge komponenter teller like mye. Karakterskala: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eksamen må begge eksamensdelene gjennomføres på nytt. Ved ny eller utsatt eksamen må prosjekt avtales med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturen ble sist oppdatert 6.8.2020

 

Per Høiseth og Mette Holan: Økonomistyring, Fagbokforlaget (2019), ISBN: 9788245032093.

Derek Molloy, Exploring Raspberry Pi, Wiley 2016. ISBN: 9781119188681.


Skriftlig materiale utdelt av faglærer og nettbaserte ressurser som legges ut på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 02:19:01